ความผิดปกติของความรู้ความเข้าใจและ/หรือความสนใจเป็นเกณฑ์การยกเว้นหรือไม่?

ความผิดปกติที่สำคัญในด้านภาษา ความรู้ความเข้าใจ และ/หรือความสนใจ (เช่น ความพิการทางสมองหรือภาวะสมองเสื่อมของ Wernicke) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าใจงานและ/หรือปฏิบัติงานเหล่านี้ได้ ถือเป็นเกณฑ์การยกเว้น