Je li poremećaj kognicije i/ili pažnje kriterij isključenja?

Značajan poremećaj u jeziku, kogniciji i/ili pažnji (kao što je Wernickeova afazija ili demencija), koji sprječava pacijenta da razumije zadatke i/ili obavlja te zadatke, kriterij je isključenja.