Prim. Priv.-Doz. Dr. Tim von Oertzen

recoveriX stroke และการฟื้นฟูสมรรถภาพ MS เริ่มต้นที่ความเสียหายเกิดขึ้น: ในสมอง วงจรป้อนกลับจากการจินตนาการไปจนถึงการดำเนินการเคลื่อนไหวเป็นวิธีการที่สร้างสรรค์มากในการเชื่อมต่อเซลล์สมองอีกครั้ง ฉันเห็นความสำเร็จนี้กับผู้ป่วยของเราหลายคนเช่นกัน