Waltraud Kanner

Waltraud Kranner เป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่อไม่กี่ปีก่อน ร่างกายด้านซ้ายของเธอได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เธอได้รับความคล่องตัวกลับมาทีละขั้น! ในการสัมภาษณ์นี้ เธอพูดถึงการปรับปรุงของเธอด้วยความช่วยเหลือของ recoveriX!