Elke Maria Massak-Grohmann

ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยโรคพาร์กินสัน เมื่อเริ่มการฝึก recoveriX เธอมีอาการต่างๆ รวมถึงอาการบวมน้ำที่ขาส่วนล่าง อาการชาที่นิ้วมือ และรูปแบบการนอนหลับที่หยุดชะงักอันเนื่องมาจากความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อเกร็ง การฝึก recoveriX ช่วยให้เธอบรรเทาอาการได้อย่างมาก!