Bernhard Nimetz – MS

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการฝึก recoveriX การปรับปรุงที่โดดเด่น ได้แก่ การเดินและการประสานงาน ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม recoveriX เขาประสบปัญหาแม้แต่งานที่ง่ายที่สุด เช่น การถือแก้วน้ำโดยไม่ทำของเหลวหกใส่ หลังจาก recoveriX ทักษะการเคลื่อนไหวมัดเล็กของเขาแสดงให้เห็นความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่ง ซึ่งช่วยลดเหตุการณ์หกล้มได้อย่างมาก