ก่อน/หลัง – โรคหลอดเลือดสมอง LSR1021 #2

ในการทดสอบการเดิน 10 เมตร ระยะเวลาลดลงจาก 30 วินาทีก่อนการบำบัดโรคหลอดเลือดสมองด้วย recoveriX เป็น 21 วินาทีหลังการบำบัดด้วย recoveriX ในทำนองเดียวกัน ในการทดสอบ Timed Up and Go ระยะเวลาลดลงจาก 50 วินาทีก่อนการบำบัดด้วย recoveriX เป็น 28 วินาทีหลังการบำบัดด้วย recoveriX