ก่อน/หลัง – โรคหลอดเลือดสมอง Haberfellner #2

ในการทดสอบการตอกหมุดเก้าหลุม ความชำนาญของนิ้วมือแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่สำคัญ โดยเวลาในการเสร็จสิ้นลดลงจาก 2:35 นาทีก่อน เหลือเพียง 1:04 นาทีหลังการฝึกสโตรก recoveriX