ก่อน/หลัง – stroke – EEX EFX – ST12

ที่นี่คุณสามารถสังเกตการปรับปรุงที่สำคัญโดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายหนึ่งของเรา