ก่อน/หลัง – stroke – BBT – ST8

ที่นี่ ผู้ป่วยรายนี้ทำการทดสอบ Box and Block ซึ่งจะประเมินความคล่องแคล่วของผู้ใช้งานและทักษะการเคลื่อนไหวโดยรวมโดยการประเมินจำนวนบล็อกไม้ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเคลื่อนย้ายจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผนการรักษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายส่วนบน