ก่อน/หลัง – จังหวะ – 9HPT – ST16

ผู้ป่วยรายนี้ทำการทดสอบหมุด 9 หลุมที่นี่ การทดสอบนี้เป็นการประเมินมาตรฐานที่ใช้วัดความชำนาญด้วยตนเองโดยจับเวลาว่าแต่ละคนจะควบคุมและวางหมุดเก้าอันลงในกระดานยึดได้เร็วแค่ไหน จากนั้นจึงถอดหมุดออกทีละตัว.