ก่อน/หลัง – จังหวะ – 10MWT – ST25

ผู้ป่วยรายนี้ทำการทดสอบการเดิน 10 เมตรเป็นการประเมินทางคลินิกที่ใช้ในการวัดความเร็วในการเดินของแต่ละบุคคลในระยะทางสั้นๆ ซึ่งใช้เพื่อประเมินความคล่องตัวและความสามารถในการทำงาน.