ก่อน/หลัง – MS – T25FW – MS11

ในการทดสอบการเดิน 25 ฟุต ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งสามารถลดเวลาเสร็จสิ้นลงได้อย่างมากจาก 7.4 วินาทีก่อนการฟื้นฟูเหลือเพียง 4.9 วินาทีหลังจากนั้น.