ก่อน/หลัง – MS – 25FWT – MS3

ผู้ป่วยรายนี้ทำการทดสอบ Timed 25-Foot Walk (T25FW) การทดสอบนี้ประเมินความเร็วในการเดินโดยการวัดเวลา ซึ่งผู้ป่วยใช้ในการเดิน 25 ฟุต (เช่น 7.62 ม.) มีหน่วยเป็นวินาที เป็นระดับที่เชื่อถือได้และแนะนำสำหรับการประเมินผู้ป่วย MS