ก่อน/หลัง – MS – 25FW – MS10

ผู้ป่วยโรค MS รายนี้ทำการทดสอบ Timed 25-Foot Walk (T25FW) การทดสอบนี้ประเมินความเร็วในการเดินโดยการวัดเวลา ซึ่งผู้ป่วยใช้ในการเดิน 25 ฟุต (เช่น 7.62 ม.) มีหน่วยเป็นวินาที เป็นมาตราส่วนที่เชื่อถือได้และแนะนำสำหรับการประเมินผู้ป่วย MS.