Privacybeleid

Inleiding en overzicht

Wij hebben deze privacyverklaring (versie 07.12.2021-111895461) geschreven om u, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg: gegevens) wij als verwerkingsverantwoordelijke – en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) – verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke rechtmatige opties u hebt. De gebruikte termen moeten worden opgevat als geslachtsneutraal.
Kortom, wij verstrekken u uitgebreide informatie over de gegevens die wij over u verwerken.

Privacyverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring daarentegen is bedoeld om de voor u belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover dat de transparantie ten goede komt, worden technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar verdere informatie gegeven en worden afbeeldingen gebruikt. Zo delen wij u in duidelijke en eenvoudige taal mee dat wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen verwerken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag bestaat. Dit is zeker niet mogelijk door een zo beknopt mogelijke, onduidelijke en legalistische uitleg te geven, zoals op het internet vaak gebruikelijk is als het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat u de volgende uitleg interessant en informatief vindt, en misschien is er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de hieronder of in het impressum genoemde verantwoordelijke, de aangegeven links te volgen en verdere informatie op sites van derden te bekijken. Onze contactgegevens vindt u natuurlijk ook in het impressum.

Werkingssfeer

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven die in opdracht van ons werken (orderverwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie in de zin van Art. 4 Nr. 1 DSGVO, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. Het toepassingsgebied van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die wij exploiteren
 • Verschijningen in de sociale media en e-mailcommunicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere toestellen

Kortom, de gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle gebieden waarop binnen de onderneming persoonsgegevens op gestructureerde wijze via de voornoemde kanalen worden verwerkt. Indien wij buiten deze kanalen om rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u daarover zo nodig afzonderlijk informeren.

Rechtsgrondslag

In de volgende privacyverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen persoonsgegevens te verwerken. Wat
het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU uiteraard online lezen op EUR-Lex, de toegang tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO): U hebt ons uw toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is de opslag van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 2. Contract (artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO): Om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een koopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.
 3. Wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO): Als wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting, verwerken wij uw gegevens. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor de boekhouding. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 4. Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website op een veilige en economisch efficiënte manier te exploiteren. Deze verwerking is derhalve een rechtmatig belang.

Verdere voorwaarden, zoals het verrichten van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen doen zich bij ons in de regel niet voor. Mocht een dergelijke rechtsgrondslag toch relevant zijn, dan zal dat op de daartoe geëigende plaats worden vermeld.

Naast de EU-verordening is ook de nationale wetgeving van toepassing:

 • In Oostenrijk is dat de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz), kortweg DSG.
 • In Duitsland is de federale wet inzake gegevensbescherming, afgekort BDSG, van toepassing.

Indien andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de volgende paragrafen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of het kantoor:
g.tec medical engineering GmbHSarah
Breinbauer
Sierningstraße 14, 4521 Schiedlberg, Oostenrijk

Bevoegd tot vertegenwoordiging: Christoph Guger

E-mail: office@gtec.at

Telefoon: +43 (0)7251 222 40

Afdruk: gtec.at/afdruk

Opslagduur

Het feit dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten, geldt bij ons als algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de verwerking van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, ook nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo spoedig mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben.

Rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming

Overeenkomstig artikel 13 van de GDPR heeft u de volgende rechten om een eerlijke en transparante verwerking van gegevens te waarborgen:

 • Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR heeft u het recht te weten of wij gegevens over u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u het recht om een kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
  • het doel waarvoor wij de verwerking verrichten;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de beveiliging kan worden gewaarborgd;
  • hoe lang de gegevens zullen worden bewaard;
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (de links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens indien wij deze niet bij u hebben verzameld;
  • of er aan profilering wordt gedaan, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • U hebt het recht om gegevens te corrigeren overeenkomstig artikel 16 van de GDPR, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten constateert.
 • Volgens artikel 17 van de GDPR heeft u het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”), wat concreet betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • Overeenkomstig artikel 18 van de GDPR heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat wij de gegevens alleen mogen opslaan, maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 van de GDPR heeft u het recht om bezwaar te maken, wat, eenmaal afgedwongen, een wijziging van de verwerking met zich meebrengt.
  • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid. 1 lit. e (openbaar belang, uitoefening van het openbaar gezag) of artikel 6 para. 1 lit. f (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk nagaan of wij aan dit bezwaar wettelijk gevolg kunnen geven.
  • Indien gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens daarna niet meer voor direct marketing gebruiken.
  • Indien gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit type gegevensverwerking. Daarna mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor profilering.
 • Overeenkomstig artikel 22 van de GDPR kunt u het recht hebben niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd (bijvoorbeeld profilering).

Kortom, u hebt rechten – aarzel niet om samen met ons contact op te nemen met de bovenvermelde verantwoordelijke partij!

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er voor elke deelstaat een functionaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

 

Webhosting

Webhosting samenvatting👥 Gegevenssubjecten: Bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en het veiligstellen van de werking ervan
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details vindt u hieronder of bij de respectieve gebruikte webhostingprovider.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de provider, maar meestal 2 weken
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie – waaronder persoonsgegevens – automatisch gecreëerd en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk en alleen met rechtvaardiging worden verwerkt. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina’s op een domein, dus alles vanaf de homepage (home page) tot en met de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of sampleexample.com.

Als u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u daarvoor een programma dat een webbrowser wordt genoemd. U kent waarschijnlijk wel een aantal webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het beheren van een webserver is een ingewikkelde en kostbare taak, en daarom wordt dit meestal gedaan door professionele aanbieders, de providers. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Enerzijds slaat uw computer gegevens op, anderzijds moet de webserver ook een tijdje gegevens opslaan om goed te kunnen functioneren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de operatie
 2. De operationele en IT-beveiliging handhaven
 3. Anonieme evaluatie van toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of vervolging van claims

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u op dit moment onze website bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website (bv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111895461)
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • Het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • Het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • De hostnaam en het IP-adres van het apparaat van waaruit toegang wordt verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • Datum en tijd
 • In bestanden, de zogenaamde web server log files

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Bovengenoemde gegevens worden in de regel twee weken bewaard en daarna automatisch gewist. Wij delen deze gegevens niet, maar wij kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onwettig gedrag door de autoriteiten worden ingezien.

Kortom, uw bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website draait op speciale computers (servers)), maar we delen uw gegevens niet zonder toestemming!

Rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op een veilige en gebruiksvriendelijke manier op het internet te presenteren en om hieruit zo nodig aanslagen en claims te kunnen vervolgen.

Tussen ons en de hostingprovider bestaat doorgaans een contract over de opdracht tot verwerking volgens Art. 28 f. DSGVO, dat de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de gegevensbeveiliging garandeert.

DomeinFabriek Privacy Beleid

Wij maken voor onze website onder andere gebruik van DomainFactory, een webhostingprovider. De dienstverlener is het Duitse bedrijf domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van DomainFactory in het privacybeleid op https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Website bouw systemen

Website Building Block Systems Samenvatting van het privacybeleid

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals technische gebruiksinformatie zoals browseractiviteit, clickstreamactiviteit, sessie heatmaps, evenals contactinformatie, IP-adres of uw geografische locatie. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid en in het privacybeleid van de providers.
📅 Opslagduur: Afhankelijk van de provider
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitieme Belangen), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming)

Wat zijn systemen voor het bouwen van websites?

Wij gebruiken voor onze website een bouwblokkensysteem. Bouwsteen systemen zijn speciale vormen van een content management systeem (CMS). Met een bouwblokkensysteem kunnen website-eigenaren heel eenvoudig en zonder programmeerkennis een website maken. In veel gevallen bieden webhosts ook bouwbloksystemen aan. Door het gebruik van een bouwblokkensysteem kunnen ook persoonsgegevens van u worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. In deze tekst over gegevensbescherming geven wij u algemene informatie over de gegevensverwerking door modulaire systemen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder.

Waarom gebruiken wij website bouwsystemen voor onze website?

Het grootste voordeel van een modulair systeem is het gebruiksgemak. Wij willen u een duidelijke, eenvoudige en overzichtelijke website bieden die we zelf gemakkelijk kunnen bedienen en onderhouden – zonder externe ondersteuning. Ondertussen biedt een modulair systeem veel handige functies die we zelfs zonder programmeerkennis kunnen gebruiken. Zo kunnen wij onze aanwezigheid op het web naar onze wensen vormgeven en u een informatief en aangenaam verblijf op onze website bieden.

Welke gegevens worden door een modulair systeem opgeslagen?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt natuurlijk af van het gebruikte websitebouwersysteem. Elke provider verwerkt en verzamelt andere gegevens van de websitebezoeker. Maar in de regel worden technische gebruiksgegevens verzameld, zoals besturingssysteem, browser, beeldschermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, hostingprovider en de datum van uw websitebezoek. Voorts kunnen ook trackinggegevens (bv. browseractiviteit, clickstreamactiviteit, sessiehitmaps, enz.) worden verwerkt. Daarnaast kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen. Dit zijn meestal contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer (indien u dat heeft opgegeven), IP-adres en geografische locatiegegevens. Welke gegevens precies worden opgeslagen, kunt u nalezen in het privacybeleid van de aanbieder.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij zullen u informeren over de duur van de onderstaande gegevensverwerking in verband met het gebruikte websitebouwpakketsysteem, voor zover wij hierover nadere informatie hebben. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens slechts zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Het kan zijn dat de provider gegevens van u opslaat volgens zijn eigen specificaties, waarover wij geen controle hebben.

Recht van bezwaar

U hebt altijd recht op informatie, correctie en schrapping van uw persoonsgegevens. Bij vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke voor het gebruikte websitebouwsysteem. De contactgegevens vindt u in ons privacybeleid of op de website van de betreffende aanbieder.

U kunt cookies die aanbieders gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat alle functies dan mogelijk niet meer werken zoals u gewend bent.

Rechtsgrondslag

Wij hebben een rechtmatig belang bij het gebruik van een websitebouwpakket om onze onlinedienst te optimaliseren en deze efficiënt en gebruiksvriendelijk voor u te presenteren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigde belangen). Wij gebruiken het bouwpakket echter alleen voor zover u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Voor zover de verwerking van gegevens niet absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van de website, worden de gegevens alleen verwerkt op basis van uw toestemming. Dit geldt in het bijzonder voor trackingactiviteiten. De rechtsgrondslag in dit verband is Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Met dit privacybeleid hebben wij u dichter bij de belangrijkste algemene informatie rond gegevensverwerking gebracht. Indien u hierover meer gedetailleerde informatie wenst, vindt u nadere informatie – voor zover beschikbaar – in het volgende gedeelte of in het privacybeleid van de aanbieder.

WordPress.com Privacybeleid

Wij gebruiken WordPress.com, een website bouwsysteem, voor onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

WordPress verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus vooral in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, gebruikt WordPress zogenaamde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaard contractuele clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens in overeenstemming zijn met de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs wanneer ze naar derde landen (zoals de VS) worden doorgegeven en daar worden opgeslagen. Door deze clausules verbindt WordPress zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De gegevensverwerkingsovereenkomsten, die overeenkomen met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van WordPress.com in het privacybeleid op https://automattic.com/de/privacy/.

Facebook Pixel Privacybeleid

Wij gebruiken de Facebook pixel van Facebook op onze website. Daartoe hebben wij een code op onze website geïmplementeerd. De Facebook pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Facebook uw gebruikersacties kan volgen als u via Facebook-advertenties op onze website terecht bent gekomen. Wanneer u bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en slaat deze uw acties op onze website op in een of meer cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met uw Facebook-accountgegevens. Daarna verwijdert Facebook deze gegevens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en voor ons niet zichtbaar en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen. Als u zelf een Facebook-gebruiker bent en bent ingelogd, wordt het bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Wij willen onze diensten of producten alleen tonen aan die mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter op uw wensen en interesses worden afgestemd. Zo krijgen Facebook-gebruikers (indien zij gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analysedoeleinden en voor eigen advertenties.

Hieronder tonen wij u de cookies die werden ingesteld door Facebook Pixel op een testpagina in te sluiten. Houd er rekening mee dat dit slechts voorbeeldcookies zijn. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies geplaatst.

Naam: _fbp
Value: fb.1.1568287647279.257405483-6111895461-7
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om advertentieproducten weer te geven.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Naam: fr
Waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf…1.0.Bdeiuf.
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om Facebook Pixel goed te laten werken.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Name: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111895461-3
Waarde: Naam auteur
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat de tekst en naam op van een gebruiker die bijvoorbeeld een reactie achterlaat.
Vervaldatum: Na 12 maanden

Name: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL van de auteur)
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat de URL op van de website die de gebruiker invoert in een tekstveld op onze website.
Vervaldatum: Na 12 maanden

Name: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: E-mailadres auteur
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat het e-mailadres van de gebruiker op als hij/zij dit op de website heeft opgegeven.
Vervaldatum: Na 12 maanden

Let op: De hierboven genoemde cookies hebben betrekking op een individueel gebruikersgedrag. Zeker bij het gebruik van cookies zijn wijzigingen van Facebook nooit uit te sluiten.

Zolang u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw advertentie-instellingen zelf wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u uw op gebruik gebaseerde onlinereclame in principe beheren op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Daar heeft u de mogelijkheid om aanbieders uit te schakelen of in te schakelen.

Facebook verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Facebook zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). De modelcontractbepalingen zijn door de EU-Commissie ter beschikking gestelde sjablonen en moeten ervoor zorgen dat uw gegevens ook bij de doorgifte aan derde landen (zoals de VS) en de opslag aldaar aan de Europese gegevensbeschermingsnormen voldoen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die in overeenstemming zijn met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook automatisch geavanceerde wedstrijd privacybeleid

Wij hebben ook Automatic Advanced Matching ingeschakeld als onderdeel van de Facebook Pixel functie. Deze functie van de pixel stelt ons in staat om gehashte e-mails, naam, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als aanvullende informatie naar Facebook te sturen als u ons deze gegevens hebt verstrekt. Door deze activering kunnen wij reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

Google Analytics Privacybeleid

Google Analytics Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website.
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens bevatten zoals locaties van toegangen, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: Afhankelijk van de gebruikte eigenschappen
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is Google Analytics?

Wij gebruiken op onze website het analyse-trackingprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is de onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. Met behulp van de rapportages die wij van Google Analytics ontvangen, kunnen wij onze website en dienstverlening beter afstemmen op uw voorkeuren. Hierna gaan wij dieper in op de tracking tool en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een tracking-instrument dat wordt gebruikt om het verkeer naar onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een tracking code ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op onze website onderneemt. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de servers van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze rapporten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Doelgroeprapporten: Via doelgroeprapporten leren wij onze gebruikers beter kennen en weten wij preciezer wie belangstelling heeft voor onze dienst.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitieverslagen: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen kunnen interesseren voor onze dienst.
 • Gedragsrapporten: Dit is waar we leren hoe u omgaat met onze website. Wij kunnen bijhouden welke weg u op onze site aflegt en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam die wordt gegeven aan een proces waarbij je een gewenste actie onderneemt als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld, wanneer u van een gewone websitebezoeker overgaat naar een koper of nieuwsbriefabonnee. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Zo proberen we onze conversieratio te verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. Wij kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst lezen.

Waarom gebruiken wij Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen wij onze site optimaliseren, zodat hij beter gevonden wordt door geïnteresseerden op Google. Anderzijds helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten we heel goed wat we op onze website moeten verbeteren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het heeft immers alleen zin om onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige property. Voor elke nieuw aangemaakte property wordt standaard de Google Analytics 4 property gebruikt. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics property aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte property worden de gegevens voor verschillende tijdsduur opgeslagen.

Labels zoals cookies en app instance ID’s worden gebruikt om uw interacties op onze website te meten. Interacties zijn alle soorten acties die u op onze website onderneemt. Als u ook gebruik maakt van andere Google-systemen (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt geen Google Analytics-gegevens met derden, tenzij wij, als beheerder van de website, hier toestemming voor geven. Uitzonderingen kunnen voorkomen indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
Value: 2.1326744211.152111895461-5
Beoogd gebruik: Standaard gebruikt analytics.js de _ga cookie om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om de websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: _gid
Value: 2.1687193234.152111895461-1
Beoogd gebruik: De cookie wordt ook gebruikt om de websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: Na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_<eigenschap-id>
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Wordt gebruikt om het verzoekpercentage te verlagen. Wanneer Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ <property-id>.
Vervaldatum: Na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde:  Niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP client ID service. Andere mogelijke waarden duiden op een logout, een verzoek, of een fout.
Vervaldatum: Na 30 seconden tot een jaar

Naam: __utma
Value: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Beoogd gebruik: Deze cookie kan worden gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt elke keer dat informatie wordt verzonden naar Google Analytics.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Beoogd gebruik: De cookie wordt gebruikt zoals _gat_gtag_UA_<property-id> om de verzoeksnelheid af te remmen.
Vervaldatum: Na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens als nieuwe gegevens of info naar Google Analytics wordt verzonden.
Vervaldatum: Na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessie-cookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Beoogd gebruik: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dat wil zeggen, de cookie slaat op van waar u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina of een advertentie zijn geweest.
Vervaldatum: Na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: Niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt verzonden.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan niet pretenderen volledig te zijn, aangezien Google ook de keuze van hun cookies steeds weer wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heatmaps. Heatmaps maken het mogelijk om precies die gebieden te zien waar u op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u “onderweg” bent op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder deze te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bouncepercentage: Een bounce is wanneer u slechts één pagina op onze site bekijkt en vervolgens onze site verlaat.

Account aanmaken: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling doet op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP-adres: Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw geschatte locatie te bepalen. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw browsertype, internet service provider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics en wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd van welke website of welke advertentie u op onze site terecht bent gekomen.

Andere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u een video afspeelt via onze site), het delen van inhoud via sociale media, of het toevoegen aan uw favorieten. De opsomming pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als algemene oriëntatie van de gegevens die door Google Analytics worden opgeslagen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Hier kunt u precies lezen waar de datacentra van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verspreid over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft als voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden teruggevonden en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er overeenkomstige noodprogramma’s voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of servers door natuurrampen worden lamgelegd, blijft het risico op een onderbreking van de dienstverlening bij Google nog steeds klein.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere Google Analytics 4 eigenschappen is de bewaartermijn van uw gebruikersgegevens vastgesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde event data hebben we de mogelijkheid om te kiezen voor een bewaarperiode van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen staat Google Analytics standaard op een bewaarperiode van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Daarna worden uw gebruikersgegevens verwijderd. Wij hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn van gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor hebben wij vijf varianten beschikbaar:

 • Verwijdering na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat gegevens pas worden gewist als u onze website binnen de door ons gekozen periode niet meer bezoekt. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website binnen de opgegeven periode opnieuw bezoekt.

Zodra de aangegeven periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand gewist. Deze bewaartermijn geldt voor uw gegevens in verband met cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-domeincookies). Rapporteringsresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden apart van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van individuele gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Volgens de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming hebt u het recht om informatie over uw gegevens te verkrijgen, deze bij te werken, te wissen of te beperken. Met behulp van de browser add-on om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen, kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt. U kunt de browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Houd er rekening mee dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt.

Als u cookies in het algemeen wilt uitschakelen, verwijderen of beheren (onafhankelijk van Google Analytics), zijn er afzonderlijke instructies voor elke browser:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie popup. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door webanalysetools.

Naast de toestemming is er een legitiem belang van onze kant om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics kunnen wij websitefouten opsporen, aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Analytics als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Standaardcontractbepalingen zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, ook als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Analytics, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics hebben kunnen verstrekken. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden wij u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken en interesses

Wij hebben de functies voor reclamerapporten in Google Analytics ingeschakeld. De demografische en interesserapporten bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Hierdoor kunnen wij – zonder deze gegevens aan individuele personen te kunnen toewijzen – een beter beeld van onze gebruikers krijgen. U kunt meer te weten komen over de reclamefuncties op auf https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account stoppen onder “Advertentie-instellingen” op https://adssettings.google.com/authenticated via een selectievakje.

Google Analytics Google Signalen Privacybeleid

We hebben Google-signalen ingeschakeld in Google Analytics. Hierdoor worden bestaande Google Analytics-functies (advertentierapporten, remarketing, cross-device rapporten, en interesse- en demografische rapporten) bijgewerkt om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens van u te krijgen als u gepersonaliseerde advertenties hebt toegestaan in uw Google-account.

Wat dit speciaal maakt is dat het cross-device tracking is. Dat betekent dat uw gegevens kunnen worden geanalyseerd op verschillende apparaten. Door Google-signalen in te schakelen, worden gegevens verzameld en gekoppeld aan het Google-account. Google kan zo bijvoorbeeld herkennen of u een product op onze website bekijkt via een smartphone en het product pas later koopt via een laptop. Dankzij de activering van Google-signalen kunnen wij cross-device remarketingcampagnes starten die anders in deze vorm niet mogelijk zouden zijn. Remarketing betekent dat wij u ons aanbod ook op andere websites kunnen tonen.

In Google Analytics verzamelen Google-signalen ook andere bezoekersgegevens, zoals locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens over uw handelingen op onze website. Dit geeft ons betere advertentierapporten van Google en meer bruikbare informatie over uw interesses en demografische gegevens. Denk hierbij aan uw leeftijd, welke taal u spreekt, waar u woont, of welk geslacht u hebt. Bovendien worden ook sociale criteria zoals uw beroep, uw burgerlijke staat of uw inkomen toegevoegd. Al deze kenmerken helpen Google Analytics om groepen mensen of doelgroepen te definiëren.

De rapporten helpen ons ook om uw gedrag, uw wensen en interesses beter in kaart te brengen. Zo kunnen wij onze diensten en producten voor u optimaliseren en aanpassen. Standaard vervallen deze gegevens na 26 maanden. Wij wijzen u erop dat deze gegevensverzameling alleen plaatsvindt als u gepersonaliseerde reclame hebt toegestaan in uw Google-account. Dit zijn altijd geaggregeerde en anonieme gegevens en nooit gegevens van individuele personen. In uw Google-account kunt u deze gegevens beheren of verwijderen.

Google Analytics IP-anonimisering

Wij hebben Google Analytics IP-adres anonimisering op deze website geïmplementeerd. Deze functie werd door Google ontwikkeld om deze website in staat te stellen te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en aanbevelingen van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer deze de opslag van het volledige IP-adres verbieden. Het anonimiseren of maskeren van het IP-adres vindt plaats zodra de IP-adressen binnenkomen in het gegevensverzamelingsnetwerk van Google Analytics en voordat de gegevens worden opgeslagen of verwerkt.

Meer informatie over IP-anonimisering is te vinden op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Analytics Gegevensverwerking Addendum

Wij hebben een directe klantenovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics door het “Addendum gegevensverwerking” in Google Analytics te aanvaarden.

U kunt hier meer te weten komen over het addendum gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Google Tag Manager Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Google Tag Manager

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: organisatie van de individuele tracking tools
📓 Verwerkte gegevens: Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. De gegevens worden verzameld door de tags van de gebruikte webanalysetools.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte webanalysetool
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is Google Tag Manager?

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze Tag Manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Via Google Tag Manager kunnen we codeonderdelen van verschillende trackingtools die we op onze website gebruiken, centraal opnemen en beheren.

In dit privacybeleid willen we meer in detail uitleggen wat Google Tag Manager doet, waarom we het gebruiken, en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

Google Tag Manager is een organisatorisch hulpmiddel waarmee wij website tags centraal en via een gebruikersinterface kunnen opnemen en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website registreren (bijhouden). Daartoe worden stukjes JavaScript-code ingevoegd in de broncode van onze pagina. De tags zijn vaak afkomstig van Google-interne producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar tags van andere bedrijven kunnen ook worden opgenomen en beheerd via de manager. Dergelijke tags voeren verschillende taken uit. Ze kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools met gegevens voeden, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers over meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken wij Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het spreekwoord zegt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor u en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De verzamelde gegevens van deze tools laten ons zien waar u het meest in geïnteresseerd bent, waar we onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen we onze aanbiedingen nog moeten laten zien. En om deze tracking te laten werken, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elk codeonderdeel van elk trackingprogramma afzonderlijk in onze broncode kunnen opnemen. Dit vergt echter een relatief grote hoeveelheid tijd en het is gemakkelijk om het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken we de Google Tag Manager. We kunnen de nodige scripts gemakkelijk opnemen en van op één plaats beheren. Bovendien biedt Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke interface en heb je geen programmeerkennis nodig. Zo slagen we erin om orde te houden in onze tag jungle.

Welke gegevens worden door Google Tag Manager opgeslagen?

De Tag Manager zelf is een domein dat geen cookies instelt en geen gegevens opslaat. Hij fungeert slechts als “beheerder” van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalysetools. De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter heel anders met de embedded tags van de verschillende webanalysetools, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden verschillende gegevens over uw webgedrag gewoonlijk verzameld, opgeslagen en verwerkt met behulp van cookies. Lees hiervoor onze privacyteksten over de afzonderlijke analyse- en trackingtools die wij op onze website gebruiken.

In de accountinstellingen van de Tag Manager hebben wij Google toestemming gegeven om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Dit gaat echter alleen over het gebruik en de inzet van onze Tag Manager en niet over uw gegevens die via de codedelen zijn opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe om geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij geven dus toestemming voor het anoniem doorgeven van onze websitegegevens. Welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven, konden wij – ondanks lang onderzoek – niet achterhalen. Google verwijdert in ieder geval alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Benchmarking vergelijkt onze eigen resultaten met die van onze concurrenten. Op basis van de verzamelde informatie kunnen processen worden geoptimaliseerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op de eigen servers van Google. De servers zijn over de hele wereld verspreid. De meeste bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies lezen waar de servers van Google zich bevinden.

Hoe lang de individuele tracking tools gegevens van u opslaan, kunt u vinden in onze individuele privacyteksten voor de individuele tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze privacy-teksten voor de afzonderlijke tracking-tools vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt verwijderen of beheren.

Wij wijzen u erop dat bij gebruik van dit instrument uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daarom niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals contractuele bepalingen volgens EU-normen) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Tag Manager vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie popup. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming is er van onze kant een gerechtvaardigd belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Tag Managers kunnen wij de economische efficiëntie verbeteren. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Desalniettemin gebruiken wij de Google Tag Manager alleen voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaardcontractbepalingen zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, ook als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaard contractuele bepalingen en ook van toepassing zijn op Google Tag Manager, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Als u meer wilt weten over Google Tag Manager, raden wij u de FAQ’s op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html aan.

Hotjar Privacybeleid

Hotjar Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de gebruikerservaring te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, die gegevens bevatten zoals locaties van toegangen, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen.
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden na een jaar gewist
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is Hotjar?

Wij gebruiken Hotjar van Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) op onze website om bezoekersgegevens statistisch te analyseren. Hotjar is een dienst die het gedrag en de feedback van u, de gebruiker, op onze website analyseert door middel van een combinatie van analyse- en feedbacktools. Wij ontvangen rapporten en visuals van Hotjar die ons laten zien waar en hoe u “beweegt” op onze site. Persoonlijke gegevens worden automatisch geanonimiseerd en bereiken nooit de servers van Hotjar. Dit betekent dat u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd als gebruiker van onze site en dat we toch veel te weten komen over uw gebruikersgedrag.

Zoals vermeld in de sectie hierboven, helpt Hotjar ons bij het analyseren van het gedrag van onze sitebezoekers. De tools die Hotjar biedt zijn onder andere heatmaps, conversietrechters, bezoekersregistratie, inkomende feedback, feedbackpolls en enquêtes (voor meer informatie hierover, zie https://www.hotjar.com/). Zo helpt Hotjar ons om u een betere gebruikerservaring en service te bieden. Enerzijds levert het dus een goede analyse op over online gedrag, anderzijds krijgen we ook een goede feedback over de kwaliteit van onze website. Want naast al die analyse-aspecten willen we natuurlijk ook gewoon uw mening over onze website weten. En met de feedback tool is dat precies wat we kunnen doen.

Waarom gebruiken we Hotjar op onze website?

De laatste jaren is het belang van gebruikerservaring op websites sterk toegenomen. En dat is niet voor niets. Een website moet zo gebouwd zijn dat je je er als bezoeker prettig voelt en er gemakkelijk je weg vindt. Dankzij de analytics- en feedbacktools van Hotjar kunnen we onze website en ons aanbod aantrekkelijker maken. Heatmaps van Hotjar blijken voor ons bijzonder waardevol te zijn. Heatmaps zijn een vorm van weergave voor de visualisatie van data. Via de heatmaps van Hotjar zien we bijvoorbeeld heel precies waar u graag op klikt, op tikt en waar u scrollt.

Welke gegevens worden door Hotjar opgeslagen?

Terwijl u door onze website bladert, verzamelt Hotjar automatisch informatie over uw gebruikersgedrag. Om deze informatie te kunnen verzamelen, hebben wij onze eigen trackingcode op onze website geïmplementeerd. De volgende gegevens kunnen via uw computer of browser worden verzameld:

 • IP-adres van uw computer (anoniem verzameld en opgeslagen)
 • Schermgrootte
 • Browser info (welke browser, welke versie, enz.)
 • Uw locatie (maar alleen het land)
 • Uw voorkeurstaalinstelling
 • Bezochte webpagina’s (subpagina’s)
 • Datum en tijd van toegang tot een van onze subpagina’s (webpagina’s)

Daarnaast slaan cookies ook gegevens op die op uw computer worden geplaatst (meestal in uw browser). Hierin worden geen persoonlijke gegevens verzameld. In principe deelt Hotjar geen verzamelde gegevens met derden. Hotjar wijst er echter expliciet op dat het soms noodzakelijk is om gegevens te delen met Amazon Web Services. Dan worden delen van uw gegevens op hun servers opgeslagen. Amazon is echter gebonden aan een geheimhoudingsplicht om deze gegevens niet openbaar te maken.

Slechts een beperkt aantal personen (Hotjar medewerkers) hebben toegang tot de opgeslagen informatie. De Hotjar-servers worden beschermd door firewalls en IP-restricties (alleen toegang tot goedgekeurde IP-adressen). Firewalls zijn beveiligingssystemen die computers beschermen tegen ongewenste netwerktoegang. Ze zijn bedoeld om als barrière te dienen tussen Hotjar’s beveiligde interne netwerk en het Internet. Verder gebruikt Hotjar ook bedrijven van derden, zoals Google Analytics of Optimizely, voor haar diensten. Deze bedrijven kunnen ook informatie opslaan die uw browser naar onze website stuurt.

De volgende cookies worden door Hotjar gebruikt. Omdat we onder andere verwijzen naar de cookielijst uit het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information, heeft niet elke cookie een voorbeeldwaarde. De lijst toont voorbeelden van gebruikte Hotjar-cookies en pretendeert niet volledig te zijn.

Naam: ajs_anonymous_id
Value: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22111895461-5
Beoogd gebruik: De cookie wordt meestal gebruikt voor analytische doeleinden en helpt bezoekers aan onze site te tellen door bij te houden of u al eerder op deze pagina bent geweest.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: ajs_group_id
Waarde: 0
Beoogd gebruik: Deze cookie verzamelt gegevens over gebruikersgedrag. Deze gegevens kunnen vervolgens worden toegewezen aan een specifieke bezoekersgroep op basis van overeenkomsten tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjid
Value: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Beoogd gebruik: De cookie wordt gebruikt om een Hotjar-gebruikers-ID te behouden die uniek is voor de website in de browser. Hierdoor kan het gebruikersgedrag worden geassocieerd met dezelfde gebruikers-ID bij volgende bezoeken.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjMinimizedPolls
Waarde: 462568111895461-8
Beoogd gebruik: Telkens wanneer je een Feedback Poll widget minimaliseert, stelt Hotjar deze cookie in. De cookie zorgt ervoor dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer je door onze pagina’s bladert.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjIncludedInSample
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Deze sessiecookie wordt ingesteld om Hotjar te informeren of u deel uitmaakt van de geselecteerde mensen (steekproef) die worden gebruikt om funnels te genereren.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjClosedSurveyInvites
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt geplaatst wanneer u via een pop-upvenster een uitnodiging voor een feedbackenquête ziet. De cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat deze uitnodiging slechts eenmaal voor u verschijnt.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjDonePolls
Beoogd gebruik: Zodra je een feedback “vragenronde” afrondt met de zogenaamde Feedback Poll widget, wordt deze cookie in je browser gezet. Hiermee wordt voorkomen dat Hotjar u in de toekomst nogmaals dezelfde enquêtes stuurt.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjDoneTestersWidgets
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt zodra u uw gegevens invoert in de “Recruit User Tester Widget”. Met deze widget willen wij u werven als tester. Om te voorkomen dat dit formulier steeds opnieuw verschijnt, wordt de cookie gebruikt.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjMinimizedTestersWidgets
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt ingesteld zodat de “Recruit User Tester” geminimaliseerd blijft op al onze pagina’s zodra u deze hebt geminimaliseerd.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _hjGegevenBericht
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gezet als je de inkomende feedback hebt geminimaliseerd of aangevuld. Dit wordt gedaan zodat de inkomende feedback onmiddellijk als geminimaliseerd wordt geladen wanneer u naar een andere pagina navigeert waar deze moet worden weergegeven.
Vervaldatum: Na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wij hebben een trackingcode opgenomen op onze website die wordt doorgestuurd naar Hotjar-servers in Ierland (EU). Deze trackingcode maakt contact met de servers van Hotjar en stuurt een script naar uw computer of apparaat waarmee u onze site bezoekt. Het script verzamelt bepaalde gegevens met betrekking tot uw interactie met onze site. Deze gegevens worden vervolgens naar de servers van Hotjar gestuurd voor verwerking. Hotjar heeft zichzelf een gegevensbewaringsperiode van 365 dagen opgelegd. Dit betekent dat alle door Hotjar verzamelde gegevens die ouder zijn dan een jaar, automatisch worden verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Hotjar slaat geen persoonlijke gegevens over u op voor analyse. Het bedrijf adverteert zelfs met de slogan “We track behavior, not individuals”. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om het verzamelen van je gegevens te voorkomen. Hiervoor hoeft u alleen maar naar de “Opt-out Page” te gaan en te klikken op “Hotjar uitschakelen”. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies, het gebruik van de privé-modus van uw browser of het gebruik van een andere browser ervoor zal zorgen dat er opnieuw gegevens worden verzameld. Verder kun je ook de “Do Not Track” knop in je browser activeren. In de Chrome-browser moet u bijvoorbeeld op de drie balkjes in de rechterbovenhoek klikken en naar “Instellingen” gaan. Daar, in het gedeelte “Privacy”, vind je de optie “Stuur een “Do Not Track”-verzoek bij browsertoegangen”. Activeer nu gewoon deze knop en er zullen geen gegevens worden verzameld door Hotjar.

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Hotjar vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie popup. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast de toestemming is er van onze kant een legitiem belang om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Hotjar sporen wij websitefouten op, kunnen wij aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Desalniettemin gebruiken wij Hotjar alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Meer details over het privacybeleid en welke gegevens door Hotjar worden verzameld en op welke manier, zijn te vinden op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=111895461.

E-mail Marketing

Samenvatting e-mailmarketing

👥 Getroffen: Nieuwsbrief abonnees
🤝 Doel: directe reclame per e-mail, kennisgeving van systeemrelevante gebeurtenissen.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die bij de registratie zijn ingevoerd, maar in ieder geval het e-mailadres. Meer details hierover vindt u in de betreffende e-mailmarketingtool die wordt gebruikt.
📅 Bewaartermijn: duur van het bestaan van het abonnement
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen).

Wat is e-mailmarketing?

Om u steeds op de hoogte te houden, maken wij ook gebruik van de mogelijkheid van e-mailmarketing. Indien u heeft ingestemd met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een deelgebied van online marketing. Het gaat erom nieuws of algemene informatie over een bedrijf, producten of diensten per e-mail te sturen naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via de nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen maar te registreren met uw e-mailadres. Daartoe vult u een online formulier in en verstuurt dit. Het kan echter ook voorkomen dat wij u vragen om bijvoorbeeld uw titel en naam, zodat wij u persoonlijk kunnen schrijven.

In principe werkt de registratie voor nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde “double opt-in procedure”. Nadat u zich op onze website hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding voor de nieuwsbrief. Dit garandeert dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat niemand zich heeft geregistreerd met een e-mailadres van een derde partij. Wij of een door ons gebruikte notificatie-tool loggen elke individuele inschrijving. Dit is noodzakelijk, zodat wij ook kunnen aantonen dat de registratie wettelijk correct is verlopen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van de registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Bovendien wordt ook geregistreerd wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

Natuurlijk willen wij met u in contact blijven en u steeds het belangrijkste nieuws over ons bedrijf presenteren. Om dit te doen, gebruiken wij onder andere e-mailmarketing – vaak gewoon “nieuwsbrieven” genoemd – als een essentieel onderdeel van onze online marketing. Mits u hiermee instemt of het wettelijk is toegestaan, sturen wij u nieuwsbrieven, systeem e-mails of andere kennisgevingen per e-mail. Wanneer wij in de volgende tekst de term “nieuwsbrief” gebruiken, bedoelen wij voornamelijk regelmatig verzonden e-mails. Uiteraard willen wij u met onze nieuwsbrieven op geen enkele manier lastig vallen. Daarom proberen we eigenlijk altijd alleen maar relevante en interessante inhoud aan te bieden. U komt bijvoorbeeld meer te weten over ons bedrijf, onze diensten of producten. Omdat wij ons aanbod steeds verbeteren, krijgt u in onze nieuwsbrief ook te horen wanneer er nieuws is of wanneer wij speciale, lucratieve promoties aanbieden. Als wij voor onze e-mailmarketing gebruik maken van een dienstverlener die een professionele mailingtool aanbiedt, doen wij dat om u snelle en veilige nieuwsbrieven te kunnen aanbieden. Het doel van onze e-mailmarketing is in principe om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om dichter bij onze zakelijke doelstellingen te komen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer u via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestigt u per e-mail dat u lid bent van een e-maillijst. Naast het IP-adres en het e-mailadres kunnen ook uw titel, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Dit gebeurt echter alleen als u met deze gegevensopslag instemt. De als zodanig gekenmerkte gegevens zijn noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig, maar als u ze niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de dienst. Daarnaast kan informatie over uw apparaat of uw voorkeursinhoud op onze website worden opgeslagen. Meer informatie over het opslaan van gegevens wanneer u een website bezoekt, vindt u onder het kopje “Automatische gegevensopslag”. Wij leggen uw verklaring van toestemming vast, zodat wij altijd kunnen aantonen dat deze in overeenstemming is met onze wetten.

Duur van de gegevensverwerking

Als u uw e-mailadres uitschrijft van onze distributielijst voor e-mails/nieuwsbrieven, kunnen wij uw adres tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat wij uw toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als wij ons tegen eventuele claims moeten verdedigen.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u te abonneren op de nieuwsbrief, kunt u op elk moment een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Indien u blijvend bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor om uw e-mailadres op een zwarte lijst op te slaan. Zolang u zich vrijwillig op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd, bewaren wij natuurlijk ook uw e-mailadres.

Recht van bezwaar

U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt meestal maar een paar seconden of één of twee klikken. Meestal vindt u aan het einde van elke e-mail een link om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Als u de link echt niet kunt vinden in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via e-mail en wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren.

Rechtsgrondslag

Het verzenden van onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor van tevoren actief hebt aangemeld. Indien van toepassing kunnen wij u ook reclameboodschappen sturen op basis van artikel 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), op voorwaarde dat u klant bij ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame.

Informatie over speciale e-mailmarketingdiensten en hoe zij persoonsgegevens verwerken – indien beschikbaar – vindt u in de volgende rubrieken.

CleverReach Privacybeleid

Wij gebruiken CleverReach, een dienst voor onze e-mail marketing, op onze website. De dienstverlener is het Duitse bedrijf CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van CleverReach in het Privacybeleid op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Boodschapper & Communicatie

Boodschapper & Communicatie Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Contactverzoeken en algemene communicatie tussen ons en u.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, algemene inhoudsgegevens, IP-adres indien van toepassing. Meer details hierover kunt u vinden in de respectievelijke gebruikte tools.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte messenger & communicatiefuncties.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen), Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO (contractuele of precontractuele verplichtingen).

Wat zijn boodschapper- en communicatiefuncties?

Wij bieden op onze website verschillende mogelijkheden (zoals messenger- en chatfuncties, online formulier, e-mail, telefoon of sociale media) om met ons te communiceren. Daarbij worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen voor zover dat nodig is om op uw aanvraag en onze daaropvolgende maatregelen te reageren.

Naast de klassieke communicatiemiddelen zoals e-mail, contactformulieren of telefoon, wordt er ook gebruik gemaakt van chats of messengers. Momenteel is de meest gebruikte messengerfunctie WhatsApp, maar er zijn natuurlijk veel verschillende aanbieders die messengerfuncties specifiek voor websites aanbieden. Als de inhoud end-to-end wordt versleuteld, wordt dit aangegeven in de afzonderlijke privacyteksten of in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder. End-to-end-encryptie betekent niets anders dan dat de inhoud van een bericht zelf niet zichtbaar is voor de aanbieder. Informatie over uw apparaat, locatie-instellingen en andere technische gegevens kunnen echter nog steeds worden verwerkt en opgeslagen.

Waarom gebruiken we de functies van Messenger en Communicatie?

Communicatiemogelijkheden met u zijn voor ons van groot belang. Wij willen u immers te woord staan en alle mogelijke vragen over onze dienstverlening zo goed mogelijk beantwoorden. Goed functionerende communicatie is een belangrijk onderdeel van onze service. Met de handige messenger & communicatie functies, kunt u altijd kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat wij bepaalde vragen niet via chat of messenger kunnen beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om interne contractuele zaken. In dat geval raden wij u andere communicatiemiddelen aan, zoals e-mail of telefoon.

Wij gaan er in het algemeen van uit dat wij verantwoordelijk blijven volgens de gegevensbeschermingswetgeving, zelfs als wij gebruikmaken van diensten van een socialemediaplatform. Het Europese Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat in bepaalde gevallen de exploitant van het socialemediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van artikel 26 van de GDPR. Voor zover dat het geval is, wijzen wij daar afzonderlijk op en werken wij op basis van een overeenkomst ter zake. De essentie van de overeenkomst is hieronder weergegeven voor het betreffende platform.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van onze ingebouwde elementen uw gegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien veel aanbieders, bijvoorbeeld Facebook Messenger of WhatsApp, Amerikaanse bedrijven zijn. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet meer zo gemakkelijk kunt opeisen of afdwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de desbetreffende aanbieder van de messenger & communicatiefuncties. In principe gaat het om gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inhoudelijke gegevens zoals alle informatie die u in een contactformulier invoert. In de meeste gevallen worden ook informatie over uw apparaat en het IP-adres opgeslagen. Gegevens die via een messenger & communicatiefunctie worden verzameld, worden ook op de servers van de aanbieders opgeslagen.

Als u precies wilt weten welke gegevens door de respectieve aanbieders worden opgeslagen en verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, dient u het desbetreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig te lezen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Hoe lang de gegevens worden verwerkt en opgeslagen, hangt in de eerste plaats af van de tools die wij gebruiken. Hieronder kunt u meer te weten komen over de gegevensverwerking van de afzonderlijke tools. In de privacyverklaringen van de aanbieders staat meestal precies vermeld welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt en voor hoe lang. In principe worden persoonsgegevens slechts zo lang verwerkt als nodig is om onze diensten te leveren. Als gegevens in cookies worden opgeslagen, varieert de bewaartermijn sterk. De gegevens kunnen onmiddellijk na het verlaten van een website worden verwijderd, maar ze kunnen ook meerdere jaren bewaard blijven. Daarom moet u elke afzonderlijke cookie in detail bekijken als u meer wilt weten over de gegevensopslag. In de meeste gevallen vindt u ook informatieve informatie over de afzonderlijke cookies in de privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het gedeelte over toestemming.

Aangezien de functies van Messenger & Communication gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten te komen welke gegevens van u worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectievelijke tools te lezen.

Rechtsgrondslag

Voor zover u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde messenger & communication-functies kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Wij verwerken uw verzoek en beheren uw gegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties om te voldoen aan onze precontractuele en contractuele verplichtingen of om te reageren op verzoeken. De grondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO. In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners, indien hiervoor toestemming is gegeven.

 

HubSpot Klantenservice Privacybeleid

Wij gebruiken HubSpot op onze website, onder andere als klantenservicetool. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, USA. Het bedrijf heeft ook een statutaire zetel in Ierland met het adres 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

HubSpot verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, maakt HubSpot gebruik van zogenaamde standaardcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaard contractuele clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt HubSpot zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De gegevensverwerkingsovereenkomst, die overeenkomt met de modelcontractbepalingen, is te vinden op https://legal.hubspot.com/dpa.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van HubSpot in het Privacybeleid op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

 

Chatbots

Chatbots Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Contactverzoeken en algemene communicatie tussen ons en u.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, algemene inhoudsgegevens, IP-adres indien van toepassing. Meer details hierover kunt u vinden in de respectievelijke gebruikte tools.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte chatbots & chatfuncties.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen), Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO (contractuele of precontractuele verplichtingen).

Wat zijn chatbots?

U kunt ook met ons communiceren via chatbots of soortgelijke chatfuncties. Een chat biedt de mogelijkheid om met elkaar te schrijven of te praten met slechts een zeer kleine tijdsvertraging. Een chatbot is software die uw vraag probeert te beantwoorden en u, indien nodig, op de hoogte brengt van nieuws. Door gebruik te maken van deze communicatiemiddelen kunnen ook persoonsgegevens van u worden verwerkt en opgeslagen.

Waarom gebruiken we chatbots?

Communicatiemogelijkheden met u zijn belangrijk voor ons. Wij willen u immers te woord staan en alle mogelijke vragen over onze dienstverlening zo goed mogelijk beantwoorden. Goed functionerende communicatie is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Chatbots hebben het grote voordeel dat wij met behulp van deze software veelgestelde vragen automatisch kunnen beantwoorden. Dit bespaart ons tijd en u krijgt toch gedetailleerde en behulpzame antwoorden. Mocht de chatbot u niet kunnen helpen, dan heeft u natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om persoonlijk contact met ons op te nemen.

Wij wijzen u erop dat wanneer u gebruik maakt van onze ingebouwde elementen, gegevens van u ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien veel providers Amerikaanse bedrijven zijn. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet meer zo gemakkelijk kunt opeisen of afdwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Het kan voorkomen dat u ook op andere websites/platforms gebruik maakt van de chatdiensten. In dat geval wordt uw gebruikers-ID ook opgeslagen op de servers van deze website. Wij kunnen ook geïnformeerd worden over welke gebruiker op welk moment de chat heeft gebruikt. Ook de inhoud wordt opgeslagen. Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt af van de dienst in kwestie. In de regel gaat het echter om contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer, IP-adres en diverse gebruiksgegevens.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de chatfunctie, wordt deze toestemming ook opgeslagen of gelogd, samen met een eventuele registratie. Wij doen dit zodat wij de registratie of toestemming ook kunnen bewijzen indien dit wettelijk vereist is.

De aanbieder van een chatplatform kan ook te weten komen wanneer u chat en ontvangt ook technische informatie over het apparaat dat u gebruikt. Welke informatie precies wordt opgeslagen en verwerkt, hangt ook af van de instellingen van uw pc. In veel gevallen kunnen bijvoorbeeld gegevens over uw geschatte locatie worden verzameld. Dit wordt enerzijds gedaan om de chatdiensten te optimaliseren en anderzijds om meer veiligheid te garanderen. Bovendien kan de informatie ook worden gebruikt om gepersonaliseerde reclame- en marketingmaatregelen in te stellen.

Als u ermee hebt ingestemd dat een chatbot u een bericht kan sturen, kunt u deze activering natuurlijk op elk moment weer ongedaan maken. De chatbot fungeert hier ook als hulp en laat u zien hoe u zich voor deze functie kunt afmelden. Al uw gegevens in dit verband worden vervolgens uit het ontvangersbestand gewist.

Bovengenoemde gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om u via de chat persoonlijk aan te kunnen spreken, uw vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden of ook om u mogelijke inhoud toe te sturen. Bovendien kunnen wij ze ook gebruiken om onze chatdiensten fundamenteel te verbeteren.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Hoe lang de gegevens worden verwerkt en opgeslagen, hangt in de eerste plaats af van de tools die wij gebruiken. Hieronder kunt u meer te weten komen over de gegevensverwerking van de afzonderlijke tools. In de privacyverklaringen van de aanbieders staat meestal precies vermeld welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt en voor hoe lang. In principe worden persoonsgegevens slechts zo lang verwerkt als voor het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Als gegevens in cookies worden opgeslagen, varieert de opslagperiode sterk. De gegevens kunnen onmiddellijk na het verlaten van een website worden verwijderd, maar ze kunnen ook meerdere jaren bewaard blijven. Daarom moet u elke afzonderlijke cookie in detail bekijken als u meer wilt weten over de gegevensopslag. In de meeste gevallen vindt u ook informatieve informatie over de afzonderlijke cookies in de privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen.

Aangezien chatdiensten gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om te weten te komen welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve tools te lezen.

Rechtsgrondslag

Wij vragen uw toestemming via een pop-upvenster om gegevens van u te verwerken in het kader van de chatdiensten. Als u toestemming geeft, dient deze toestemming ook als rechtsgrondslag (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) voor de gegevensverwerking. Daarnaast verwerken wij uw aanvragen en beheren wij uw gegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties om onze precontractuele en contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op aanvragen. De grondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO. In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de tools echter alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

HubSpot (Chatbot) Privacybeleid

Wij maken ook gebruik van de chatbotfunctie HubSpot. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA.

HubSpot verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, maakt HubSpot gebruik van zogenaamde standaardcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaard contractuele clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt HubSpot zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Wij maken ook gebruik van de chatbot-functie De overeenkomst inzake gegevensverwerking, die voldoet aan de standaard contractuele bepalingen, is te vinden op https://legal.hubspot.com/dpa.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van HubSpot in het Privacybeleid op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

 

Facebook privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Facebook

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals klantgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. Meer details vindt u hieronder in het Privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat de gegevens niet langer nuttig zijn voor de doeleinden van Facebook
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat zijn Facebook-tools?

Wij gebruiken geselecteerde tools van Facebook op onze website. Facebook is een sociaal medianetwerk van het bedrijf Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Met behulp van deze tools kunnen wij u en mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten een zo goed mogelijk aanbod doen.

Als er gegevens van u worden verzameld en via onze geïntegreerde Facebook-elementen of via onze Facebook-pagina (Fanpage) worden doorgestuurd, zijn zowel wij als Facebook Ireland Ltd. hiervoor verantwoordelijk. Facebook is als enige verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze gegevens. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn ook vastgelegd in een voor het publiek toegankelijke overeenkomst op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Daarin staat bijvoorbeeld dat wij u duidelijk moeten informeren over het gebruik van Facebook-tools op onze site. Verder zijn wij er ook verantwoordelijk voor dat de tools veilig en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming in onze website worden geïntegreerd. Facebook is daarentegen verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van bijvoorbeeld de Facebook-producten. Als u vragen hebt over het verzamelen van gegevens en de gegevensverwerking door Facebook, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf. Indien u de vraag aan ons richt, zijn wij verplicht deze door te sturen aan Facebook.

Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende Facebook-tools, welke gegevens naar Facebook worden gestuurd en hoe u deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde “Facebook Business Tools” aan. Dit is de officiële naam van Facebook. Maar omdat de term nauwelijks bekend is, hebben wij besloten ze gewoon Facebook Tools te noemen. Onder hen zijn:

 • Facebook pixel
 • Sociale plug-ins (zoals de “Vind ik leuk”- of “Deel”-knop)
 • Inloggen op Facebook
 • Account kit
 • API’s (programmeerinterface)
 • SDK’s (verzameling programmeergereedschappen)
 • Platform integraties
 • Plugins
 • Codes
 • Specificaties
 • Documentaties
 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie over gebruikersactiviteiten buiten Facebook te verkrijgen.

Waarom gebruiken wij Facebook-tools op onze website?

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van advertenties (Facebook ads) kunnen we juist deze mensen bereiken. Om gebruikers geschikte advertenties te kunnen tonen, heeft Facebook echter informatie nodig over de wensen en behoeften van mensen. Zo wordt informatie over gebruikersgedrag (en contactgegevens) op onze website aan het bedrijf ter beschikking gesteld. Daardoor verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan het geïnteresseerden de juiste reclame over onze producten of diensten tonen. De tools maken dus op maat gemaakte reclamecampagnes op Facebook mogelijk.

Gegevens over uw gedrag op onze website worden door Facebook “event data” genoemd. Deze worden ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Zo kan Facebook namens ons “campagnerapporten” opstellen over het effect van onze reclamecampagnes. Bovendien geven analytics ons een beter inzicht in hoe u onze diensten, website of producten gebruikt. Als gevolg daarvan gebruiken wij sommige van deze tools om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Social plug-ins stellen u bijvoorbeeld in staat om inhoud van onze site rechtstreeks op Facebook te delen.

Welke gegevens worden door Facebook-tools opgeslagen?

Door het gebruik van individuele Facebook-tools kunnen persoonlijke gegevens (klantgegevens) naar Facebook worden verzonden. Afhankelijk van de gebruikte tools kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden verzonden.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te matchen met de gegevens die het zelf van u heeft (als u lid bent van Facebook). Voordat de klantgegevens naar Facebook worden gestuurd, vindt een proces plaats dat “hashing” wordt genoemd. Dit betekent dat een gegevensrecord van enige omvang wordt omgezet in een tekenreeks. Dit dient ook om gegevens te versleutelen.

Naast contactgegevens worden ook “gebeurtenisgegevens” doorgegeven. Met “gebeurtenisgegevens” wordt de informatie bedoeld die wij over u ontvangen op onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina’s u bezoekt of welke producten u bij ons koopt. Facebook deelt de informatie die het ontvangt niet met derden (zoals adverteerders), tenzij het bedrijf daarvoor expliciete toestemming heeft of daartoe wettelijk verplicht is. “Gebeurtenisgegevens” kunnen ook worden gekoppeld aan contactinformatie. Dit stelt Facebook in staat om beter gepersonaliseerde reclame aan te bieden. Na het reeds genoemde matchingproces verwijdert Facebook de contactgegevens weer.

Om advertenties op een geoptimaliseerde manier te kunnen leveren, gebruikt Facebook gebeurtenisgegevens alleen als deze zijn gecombineerd met andere gegevens (die Facebook op andere manieren heeft verzameld). Facebook gebruikt deze eventgegevens ook voor beveiligings-, beschermings-, ontwikkelings- en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies aan Facebook doorgegeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gegevens of informatie in browsers op te slaan. Afhankelijk van de tools die u gebruikt en of u lid bent van Facebook, worden er verschillende aantallen cookies aangemaakt in uw browser. In de beschrijvingen van de verschillende Facebook-tools gaan we dieper in op de afzonderlijke Facebook-cookies. Algemene informatie over het gebruik van Facebook-cookies is ook te vinden op https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe slaat Facebook gegevens op tot ze niet meer nodig zijn voor zijn eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft servers over de hele wereld waar zijn gegevens worden opgeslagen. Gegevens van klanten worden echter binnen 48 uur verwijderd nadat ze met de eigen gebruikersgegevens zijn vergeleken.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Overeenkomstig de basisverordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Een volledige verwijdering van de gegevens vindt alleen plaats als u uw Facebook-account volledig verwijdert. En dit is hoe het verwijderen van uw Facebook-account werkt:

1) Aan de rechterkant van Facebook, klik op Instellingen.

2) Klik vervolgens op “Uw Facebook-informatie” in de linkerkolom.

3) Klik nu op “Deactiveren en verwijderen”.

4) Selecteer nu “Account verwijderen” en klik dan op “Doorgaan en account verwijderen”.

5) Voer nu uw wachtwoord in, klik op “Doorgaan” en vervolgens op “Account verwijderen”.

De opslag van gegevens die Facebook via onze site ontvangt, gebeurt onder meer via cookies (bv. voor social plugins). In uw browser kunt u afzonderlijke of alle cookies deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in principe geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer er een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Voor zover u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde Facebook-tools kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de tools echter alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste social media-platforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van Facebook te bekijken.

Facebook verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Facebook zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). De modelcontractbepalingen zijn door de EU-Commissie ter beschikking gestelde sjablonen en moeten ervoor zorgen dat uw gegevens ook bij doorgifte aan derde landen (zoals de VS) en opslag aldaar aan de Europese gegevensbeschermingsnormen voldoen. Door middel van deze clausules verbindt Facebook zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die in overeenstemming zijn met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Wij hopen dat wij u dichter bij de belangrijkste informatie over het gebruik en de gegevensverwerking door Facebook-tools hebben gebracht. Als u meer wilt weten over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, raden wij u aan het gegevensbeleid te lezen op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

Facebook Social Plug-ins Privacybeleid

Op onze website zijn zogenaamde social plug-ins van het bedrijf Facebook Inc. geïnstalleerd. U kunt deze knoppen herkennen aan het klassieke Facebook-logo, zoals de “Vind ik leuk”-knop (het handje met opgestoken duim) of aan een duidelijk “Facebook Plug-in”-label. Een social plug-in is een klein onderdeel van Facebook dat in onze site is geïntegreerd. Elke plug-in heeft zijn eigen functie. De meest gebruikte functies zijn de bekende “Vind ik leuk”- en “Deel”-knoppen.

De volgende sociale plug-ins worden aangeboden door Facebook:

 • “Opslaan” knop
 • “Vind ik leuk” knop, delen, verzenden en citeren
 • Invoegtoepassing voor pagina’s
 • Opmerkingen
 • Messenger plug-in
 • Ingebedde berichten en videospeler
 • Groepen invoegtoepassing

Op https://developers.facebook.com/docs/plugins vindt u meer gedetailleerde informatie over hoe de afzonderlijke plug-ins worden gebruikt. Wij gebruiken de social plug-ins enerzijds om u een betere gebruikerservaring op onze site te bieden, anderzijds omdat Facebook onze advertenties kan optimaliseren.

Als u een Facebook-account hebt of facebook.com al eens hebt bezocht, heeft Facebook al minstens één cookie in uw browser geplaatst. In dat geval stuurt uw browser via deze cookie informatie naar Facebook zodra u onze site bezoekt of interactie hebt met sociale plug-ins (bv. de “Like”-knop).

De verkregen informatie wordt binnen 90 dagen gewist of weer geanonimiseerd. Volgens Facebook omvatten deze gegevens uw IP-adres, welke website u hebt bezocht, de datum, de tijd en andere informatie over uw browser.

Om te voorkomen dat Facebook tijdens uw bezoek aan onze website veel gegevens verzamelt en koppelt aan de gegevens van Facebook, moet u zich tijdens uw websitebezoek bij Facebook uitloggen (log out).

Als u niet bij Facebook bent ingelogd of geen Facebook-account hebt, zal uw browser minder informatie naar Facebook sturen omdat u minder Facebook-cookies hebt. Desondanks kunnen gegevens, zoals uw IP-adres of welke website u bezoekt, aan Facebook worden doorgegeven. Wij willen er toch uitdrukkelijk op wijzen dat wij de precieze inhoud van de gegevens niet precies kennen. Wij proberen u echter zo goed mogelijk te informeren over de gegevensverwerking volgens de huidige stand van onze kennis. Hoe Facebook de gegevens gebruikt, kunt u ook nalezen in het gegevensbeleid van het bedrijf op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

De volgende cookies worden in ieder geval in uw browser geplaatst wanneer u een website bezoekt met social plug-ins van Facebook:

Naam: dpr
Waarde: Niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om de social plug-ins op onze website te laten werken.
Vervaldatum: Na einde van sessie

Naam: fr
Value: 0jieyh4111895461c2GnlufEJ9.. Bde09j…1.0.Bde09j
Beoogd gebruik: Ook de cookie is nodig om de plug-ins goed te laten werken.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn na een test geplaatst, ook als u geen lid van Facebook bent.

Als u ingelogd bent bij Facebook, kunt u uw advertentie-instellingen zelf wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u uw op gebruik gebaseerde onlinereclame beheren op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Daar heeft u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

 

Instagram privacybeleid

Samenvatting privacybeleid LinkedIn

👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden over het algemeen binnen 30 dagen verwijderd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Instagram?

Wij hebben Instagram-functies op onze website geïntegreerd. Instagram is een social media-platform van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en is een van de producten van Facebook. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt embedding genoemd. Hierdoor kunnen wij u inhoud zoals knoppen, foto’s of video’s van Instagram direct op onze website laten zien. Wanneer u webpagina’s op onze website oproept waarin een Instagram-functie is geïntegreerd, worden gegevens naar Instagram verzonden, opgeslagen en verwerkt. Instagram gebruikt dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden dus over alle Facebook-bedrijven heen verwerkt.

In het volgende willen we u een meer gedetailleerd inzicht geven in waarom Instagram gegevens verzamelt, om wat voor soort gegevens het gaat en hoe u de gegevensverwerking grotendeels kunt controleren. Aangezien Instagram tot Facebook Inc. behoort, halen wij onze informatie enerzijds uit het Instagram-beleid, maar anderzijds ook uit het gegevensbeleid van Facebook zelf.

Instagram is een van de populairste sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Je kunt foto’s en korte video’s uploaden op “Insta” (zoals veel gebruikers het platform terloops noemen), ze bewerken met verschillende filters en ze ook verspreiden op andere sociale netwerken. En als je zelf niet actief wilt zijn, kun je ook gewoon andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het social media-platform dat de laatste jaren echt door het dak is gegaan. En natuurlijk hebben wij ook op deze hausse ingespeeld. Wij willen dat u zich zo prettig mogelijk voelt op onze website. Daarom is een gevarieerde voorbereiding van onze content voor ons een vanzelfsprekendheid. Door de embedded Instagram-functies kunnen wij onze inhoud verrijken met nuttige, grappige of spannende content uit de Instagram-wereld. Aangezien Instagram een dochteronderneming van Facebook is, kunnen de verzamelde gegevens ons ook dienen voor gepersonaliseerde reclame op Facebook. Op deze manier ontvangen alleen mensen die echt geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten onze advertenties.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. We krijgen geaggregeerde statistieken en daarmee meer inzicht in uw voorkeuren en interesses. Het is belangrijk om op te merken dat deze rapporten u niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens worden door Instagram opgeslagen?

Wanneer u een van onze pagina’s tegenkomt waarin Instagram-functies (zoals Instagram-afbeeldingen of -plug-ins) zijn ingebouwd, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van Instagram. Daarbij worden gegevens naar Instagram verzonden, opgeslagen en verwerkt. En dit is ongeacht of u een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, over uw computer, over gedane aankopen, over advertenties die u ziet en hoe u ons aanbod gebruikt. Bovendien worden ook de datum en het tijdstip van uw interactie met Instagram opgeslagen. Als u een Instagram-account hebt of bent ingelogd, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens over u op.

Facebook maakt onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. Wij gaan ervan uit dat dit bij Instagram precies het geval is. Klantgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Instagram als u van tevoren bent “gehasht”. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Dit maakt het mogelijk om de contactgegevens te versleutelen. Daarnaast worden ook de hierboven genoemde “gebeurtenisgegevens” doorgegeven. Onder “gebeurtenisgegevens” verstaat Facebook – en dus ook Instagram – gegevens over uw gebruikersgedrag. Het kan ook voorkomen dat contactgegevens worden gecombineerd met gebeurtenisgegevens. De verzamelde contactgegevens worden gematcht met de gegevens die Instagram al van u heeft.

Via kleine tekstbestanden (cookies), die meestal in uw browser worden geplaatst, worden de verzamelde gegevens aan Facebook doorgegeven. Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of u zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden gegevens opgeslagen.

Wij gaan ervan uit dat de gegevensverwerking van Instagram op dezelfde manier werkt als die van Facebook. Dit betekent dat als u een Instagram-account hebt of www.instagram.com hebt bezocht, Instagram op zijn minst een cookie heeft geplaatst. Als dit het geval is, stuurt je browser info via de cookie naar Instagram zodra je in contact komt met een Instagram-functie. Uiterlijk na 90 dagen (na matching) worden deze gegevens weer verwijderd of geanonimiseerd. Hoewel wij ons intensief hebben verdiept in de gegevensverwerking van Instagram, kunnen wij niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

Hieronder laten we je cookies zien die in ieder geval in je browser worden gezet als je op een Instagram-functie klikt (zoals een knop of een Insta-afbeelding). In onze test gaan we ervan uit dat je geen Instagram-account hebt. Als je bent ingelogd op Instagram, worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in je browser gezet.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
Waarde: “”
Beoogd gebruik: Deze cookie is hoogstwaarschijnlijk ingesteld om veiligheidsredenen, om vervalsing van verzoeken te voorkomen. We konden hier echter niet meer over te weten komen.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: mid
Waarde: “”
Beoogd gebruik: Instagram stelt deze cookie in om de eigen diensten en aanbiedingen op en buiten Instagram te optimaliseren. De cookie stelt een unieke gebruikers-ID in.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: fbsr_111895461124024
Waarde: Niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram app.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: rur
Waarde: ATN
Beoogd gebruik: Dit is een Instagram cookie die zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: urlgen
Waarde: “{“194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111895461”
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt voor de marketingdoeleinden van Instagram.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Opmerking: Wij kunnen hier geen volledigheid claimen. Welke cookies in individuele gevallen worden ingesteld, hangt af van de ingesloten functies en uw gebruik van Instagram.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Instagram deelt de informatie die het ontvangt tussen Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen waarmee u over de hele wereld in contact komt. De gegevensverwerking gebeurt met inachtneming van haar eigen gegevensbeleid. Uw gegevens worden, onder andere om veiligheidsredenen, verspreid over Facebook-servers over de hele wereld. De meeste van deze servers bevinden zich in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Dankzij de basisverordening gegevensbescherming heb je het recht op toegang, overdraagbaarheid, rectificatie en verwijdering van je gegevens. U kunt uw gegevens beheren in de Instagram-instellingen. Als je je gegevens op Instagram volledig wilt verwijderen, moet je je Instagram-account definitief verwijderen.

En dit is hoe het verwijderen van een Instagram account werkt:

Open eerst de Instagram-app. Ga op je profielpagina naar beneden en klik op “Help-sectie”. Nu kom je op de website van het bedrijf. Klik op de webpagina op “Account beheren” en klik vervolgens op “Uw account verwijderen”.

Als u uw account volledig verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals uw foto’s en statusupdates. Informatie die andere mensen over u hebben gedeeld, hoort niet bij uw account en wordt dus niet verwijderd.

Zoals hierboven vermeld, slaat Instagram uw gegevens voornamelijk op via cookies. Je kunt deze cookies beheren, uitschakelen of verwijderen in je browser. Afhankelijk van je browser werkt het beheer steeds een beetje anders. Hier tonen we je de instructies voor de belangrijkste browsers.

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser in principe ook zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Voor zover u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de geïntegreerde social media-elementen echter alleen voor zover u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. De meeste social media-platforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Ook respectievelijk Instagram en Facebook verwerken gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europees Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico’s inhouden voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen maakt Facebook gebruik van door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten Facebook ertoe ook bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hebben geprobeerd u dichter bij de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking van Instagram te brengen. U kunt meer te weten komen over het gegevensbeleid van Instagram op https://help.instagram.com/519522125107875.

 

LinkedIn Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid LinkedIn

👥 Onderwerp van de gegevens: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden over het algemeen binnen 30 dagen verwijderd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is LinkedIn?

Wij maken op onze website gebruik van social plug-ins van het social media netwerk LinkedIn, van het bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De social plug-ins kunnen feeds, het delen van inhoud of links naar onze LinkedIn-pagina zijn. De social plug-ins zijn duidelijk gemarkeerd met het bekende LinkedIn-logo en maken het bijvoorbeeld mogelijk om interessante inhoud direct via onze website te delen. Voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place in Dublin verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Door het inbouwen van dergelijke plug-ins kunnen gegevens naar LinkedIn worden gestuurd, daar worden opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid willen wij u informeren over om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe u de opslag van gegevens kunt beheren of voorkomen.

LinkedIn is het grootste sociale netwerk voor zakelijke contacten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook, richt het bedrijf zich uitsluitend op het opbouwen van zakelijke contacten. Bedrijven kunnen op het platform diensten en producten presenteren en zakelijke relaties aanknopen. Veel mensen gebruiken LinkedIn ook om banen te zoeken of om geschikte werknemers voor hun eigen bedrijf te vinden. Alleen al in Duitsland heeft het netwerk meer dan 11 miljoen leden. In Oostenrijk zijn dat er ongeveer 1,3 miljoen.

Waarom gebruiken we LinkedIn op onze website?

We weten hoe druk u het heeft. U kunt niet alle social media kanalen afzonderlijk volgen. Zelfs als het de moeite waard zou zijn, zoals in ons geval. Want keer op keer plaatsen wij interessant nieuws of berichten die de moeite waard zijn om te verspreiden. Daarom hebben we het op onze website mogelijk gemaakt om interessante content direct op LinkedIn te delen of om direct naar onze LinkedIn pagina te linken. Wij beschouwen ingebouwde social plug-ins als een uitgebreide service op onze website. De gegevens die LinkedIn verzamelt, helpen ons ook om mogelijke reclameacties alleen te tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod.

Welke gegevens worden door LinkedIn opgeslagen?

Alleen door de integratie van de social plug-ins slaat LinkedIn geen persoonlijke gegevens op. LinkedIn noemt deze door plug-ins gegenereerde gegevens passieve impressies. Maar wanneer u op een social plug-in klikt, bijvoorbeeld om onze content te delen, slaat het platform persoonsgegevens op als zogenaamde “actieve impressies”. En dit is ongeacht of u een LinkedIn-account hebt of niet. Als u bent ingelogd, worden de verzamelde gegevens aan uw account toegewezen.

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van LinkedIn wanneer u onze plug-ins gebruikt. Op die manier registreert het bedrijf verschillende gebruiksgegevens. Naast uw IP-adres kunnen dit bijvoorbeeld inloggegevens, apparaatinformatie of info over uw internet- of mobiele provider zijn. Als u via uw smartphone toegang krijgt tot LinkedIn-diensten, kan ook uw locatie (nadat u dit hebt toegestaan) worden bepaald. LinkedIn kan deze gegevens ook in “gehashte” vorm delen met adverteerders van derden. Hashing betekent dat een record wordt omgezet in een reeks karakters. Dit kan worden gebruikt om de gegevens zodanig te versleutelen dat personen niet langer kunnen worden geïdentificeerd.

De meeste gegevens over uw gebruikersgedrag worden opgeslagen in cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die meestal in uw browser worden geplaatst. Daarnaast kan LinkedIn ook gebruik maken van web beacons, pixel tags, display tags en andere device identifiers.

Verschillende tests tonen ook aan welke cookies worden geplaatst wanneer een gebruiker interactie heeft met een sociale plug-in. De gevonden gegevens pretenderen niet volledig te zijn en worden slechts als voorbeeld gegeven. De volgende cookies werden geplaatst zonder dat men op LinkedIn was ingelogd:

Naam: bcookie
Value: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111895461-
Beoogd gebruik: De cookie is een zogenaamde “browser ID cookie” en slaat bijgevolg uw identificatienummer (ID) op.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: v=2&lang=de-de
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat uw vooringestelde of voorkeurstaal op.
Vervaldatum: Na einde van sessie

Naam: lidc
Value: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111895461…
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt voor routing. Routing registreert de manieren waarop je naar LinkedIn bent gekomen en hoe je daar door de website navigeert.
Vervaldatum: Na 24 uur

Naam: rtc
Waarde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKX
Beoogd gebruik: Er kon geen verdere informatie over dit cookie worden verkregen.
Vervaldatum: Na 2 minuten

Naam: JSESSIONID
Value: ajax:1118954612900777718326218137
Beoogd gebruik: Dit is een sessie cookie die LinkedIn gebruikt om anonieme gebruikerssessies via de server te onderhouden.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: bscookie
Waarde: “v=1&201910230812…
Beoogd gebruik: Deze cookie is een beveiligingscookie. LinkedIn beschrijft het als een beveiligde browser ID cookie.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: fid
Waarde: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…
Beoogd gebruik: Er kon geen verdere informatie over deze cookie worden gevonden.
Vervaldatum: Na 7 dagen

Opmerking: LinkedIn werkt ook met providers van derden. Daarom hebben we tijdens onze test ook de twee Google Analytics cookies _ga en _gat gedetecteerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Over het algemeen bewaart LinkedIn uw persoonsgegevens zo lang als het nodig acht om zijn diensten te verlenen. LinkedIn verwijdert uw persoonsgegevens echter wanneer u uw account verwijdert. In sommige uitzonderlijke gevallen bewaart LinkedIn sommige gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, zelfs nadat u uw account hebt verwijderd. Zodra u uw account verwijdert, kunnen andere mensen uw gegevens binnen één dag niet meer zien. LinkedIn verwijdert gegevens over het algemeen binnen 30 dagen. LinkedIn bewaart echter gegevens indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting. Gegevens die niet meer aan personen kunnen worden toegewezen, blijven bewaard, ook nadat het account is gesloten. De gegevens worden opgeslagen op verschillende servers in Amerika en vermoedelijk ook in Europa.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens op elk moment in te zien en ook te verwijderen. In uw LinkedIn-account kunt u uw gegevens beheren, wijzigen en verwijderen. Daarnaast kunt u bij LinkedIn ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.

Om toegang te krijgen tot account informatie in uw LinkedIn profiel:

In LinkedIn, klik op uw profiel icoon en selecteer de “Instellingen en Privacy” sectie. Klik nu op “Privacy” en dan in de sectie “Hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt” klik op “Wijzigen”. In een mum van tijd zul je geselecteerde gegevens over je webactiviteit en accountgeschiedenis kunnen downloaden.

U hebt ook de mogelijkheid om in uw browser te voorkomen dat LinkedIn uw gegevens verwerkt. Zoals hierboven vermeld, slaat LinkedIn de meeste gegevens op via cookies die in uw browser worden geplaatst. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen. Afhankelijk van welke browser je hebt, werkt het beheer iets anders. De instructies voor de meest gebruikte browsers vindt u hier:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser in principe ook zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Voor zover u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de geïntegreerde social media-elementen echter alleen voor zover u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. De meeste social media-platforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

LinkedIn verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, gebruikt LinkedIn zogenaamde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaard contractuele clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt LinkedIn zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over LinkedIn’s standaard contractuele clausules is te vinden op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa of https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Wij hebben geprobeerd u dichter bij de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn te brengen. Op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy kunt u nog meer te weten komen over de gegevensverwerking van het social media netwerk LinkedIn.

 

Sociale media

Samenvatting privacybeleid sociale media

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Presentatie en optimalisatie van onze dienstverlening, contact met bezoekers, geïnteresseerden, etc., reclame.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. Meer details hierover kunt u vinden bij de betreffende social media tool die wordt gebruikt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte social media platforms.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is sociale media?

Naast onze website zijn wij ook actief op verschillende sociale mediaplatforms. In dit kader kunnen gebruikersgegevens worden verwerkt, zodat wij ons via de sociale netwerken kunnen richten op gebruikers die in ons geïnteresseerd zijn. Bovendien kunnen elementen van een socialemediaplatform ook rechtstreeks in onze website worden ingebed. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een zogenaamde sociale knop op onze website klikt en rechtstreeks naar onze aanwezigheid op sociale media wordt doorgestuurd. Zogenaamde sociale media of sociale media zijn websites en apps via welke geregistreerde leden inhoud kunnen produceren, inhoud openlijk of in specifieke groepen kunnen delen en met andere leden kunnen netwerken.

Waarom gebruiken we sociale media?

Social media-platforms zijn al jaren de plaats waar mensen online communiceren en met elkaar in contact komen. Onze aanwezigheid in de sociale media stelt ons in staat onze producten en diensten dichter bij potentiële klanten te brengen. De social media-elementen die op onze website zijn ingebed, helpen u om snel en zonder complicaties naar onze social media-inhoud te kunnen overschakelen.

De gegevens die door uw gebruik van een socialemediakanaal worden opgeslagen en verwerkt, zijn in de eerste plaats bedoeld om webanalyses te kunnen uitvoeren. Het doel van deze analyses is om preciezere en meer gepersonaliseerde marketing- en reclamestrategieën te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van uw gedrag op een social media-platform kunnen met behulp van de geëvalueerde gegevens passende conclusies worden getrokken over uw interesses en kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Dit stelt de platforms ook in staat om u op maat gemaakte advertenties te presenteren. In de meeste gevallen worden voor dit doel cookies in uw browser geplaatst, die gegevens over uw gebruiksgedrag opslaan.

Wij gaan er in het algemeen van uit dat wij verantwoordelijk blijven volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, ook als wij gebruik maken van diensten van een socialemediaplatform. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat in bepaalde gevallen de exploitant van het socialemediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van art. 26 DSGVO. Voor zover dit het geval is, wijzen wij hier afzonderlijk op en werken wij op basis van een overeenkomst ter zake. De essentie van de overeenkomst wordt dan hieronder weergegeven met het betreffende platform.

Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van de socialemediaplatforms of onze ingebouwde elementen, gegevens van u ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien veel socialemediakanalen, bijvoorbeeld Facebook of Twitter, Amerikaanse bedrijven zijn. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet meer zo gemakkelijk kunt opeisen of afdwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de aanbieder van het socialemediaplatform. Maar meestal gaat het om gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die u invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals op welke knoppen u klikt, wie u leuk vindt of volgt, wanneer u welke pagina’s bezocht, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. De meeste van deze gegevens worden opgeslagen in cookies. Vooral als u zelf een profiel heeft bij het bezochte social media kanaal en ingelogd bent, kunnen gegevens aan uw profiel gekoppeld worden.

Alle gegevens die via een socialemediaplatform worden verzameld, worden ook op de servers van de aanbieders opgeslagen. Alleen de aanbieders hebben dus ook toegang tot de gegevens en kunnen u de juiste informatie geven of wijzigingen aanbrengen.

Als u precies wilt weten welke gegevens door de aanbieders van sociale media worden opgeslagen en verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, dient u het desbetreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig te lezen. Wij raden u ook aan om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder als u vragen hebt over de opslag en verwerking van gegevens of als u de bijbehorende rechten wilt doen gelden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij hierover nadere informatie hebben. Het socialemediaplatform Facebook bewaart bijvoorbeeld gegevens totdat deze niet meer nodig zijn voor het eigen doel. Klantgegevens die worden gematcht met onze eigen gebruikersgegevens worden echter al binnen twee dagen gewist. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Indien dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het geval van boekhouding, kan deze bewaartermijn worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders, zoals ingesloten social media-elementen, op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen.

Aangezien tools voor sociale media gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om te weten te komen welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve tools te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee heeft ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens, indien toestemming is gegeven, ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de tools echter alleen voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste social media-platforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Informatie over specifieke sociale-mediaplatforms – indien beschikbaar – vindt u in de volgende rubrieken.

 

TikTok Privacybeleid

Wij maken ook gebruik van TikTok, een sociaal media- en videokanaal. De dienstverlener is het Chinese bedrijf Beijing Bytedance Technology Ltd. De Ierse onderneming TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, is verantwoordelijk voor de Europese regio.

TikTok verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. vooral in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt TikTok zogenaamde modelcontractbepalingen (= Art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). De modelcontractsbepalingen zijn door de EU-Commissie ter beschikking gestelde sjablonen en moeten ervoor zorgen dat uw gegevens ook bij doorgifte aan derde landen (zoals de VS) en opslag aldaar voldoen aan de Europese gegevensbeschermingsnormen. Via deze clausules verbindt TikTok zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Voor meer informatie over de standaard contractuele clausules en de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van TikTok Pixel, zie het Privacybeleid op https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de en https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.

 

Twitter privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Twitter

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over het gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: verzamelde gegevens van andere websites worden door Twitter uiterlijk na 30 dagen verwijderd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Twitter?

Wij hebben Twitter-functies op onze website geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld ingesloten tweets, tijdlijnen, knoppen of hashtags. Twitter is een dienst voor korte berichten en een socialemediaplatform van het bedrijf Twitter Inc, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.

Voor zover ons bekend, worden in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland door het louter opnemen van de Twitter-functie geen persoonsgegevens of gegevens met betrekking tot uw webactiviteiten aan Twitter doorgegeven. Alleen bij interactie met de Twitter-functies, zoals het aanklikken van een button, kunnen gegevens aan Twitter worden doorgegeven, daar worden opgeslagen en verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid. In het kader van dit privacybeleid willen wij u een overzicht geven van welke gegevens Twitter opslaat, wat Twitter met deze gegevens doet en hoe u zich in hoge mate tegen de gegevensoverdracht kunt beschermen.

Voor sommigen is Twitter een nieuwsdienst, voor anderen een socialemediaplatform en weer anderen spreken van een microbloggingdienst. Al deze termen hebben hun rechtvaardiging en betekenen min of meer hetzelfde.

Zowel particulieren als bedrijven gebruiken Twitter om via korte berichten met belangstellenden te communiceren. Twitter staat slechts 280 tekens per bericht toe. Deze berichten worden “tweets” genoemd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook richt de dienst zich niet op het uitbreiden van een netwerk voor “vrienden”, maar wil het gezien worden als een wereldwijd en open nieuwsplatform. Twitter staat ook toe dat gebruikers een anoniem account hebben, en tweets kunnen enerzijds door het bedrijf en anderzijds door de gebruikers zelf worden verwijderd.

Waarom gebruiken we Twitter op onze website?

Zoals vele andere websites en bedrijven proberen wij onze diensten aan te bieden en met onze klanten te communiceren via verschillende kanalen. Vooral Twitter is ons nauw aan het hart gaan liggen als een handige “kleine” nieuwsdienst. Telkens weer tweeten of retweeten we spannende, grappige of interessante content. We beseffen dat je niet elk kanaal apart kunt volgen. Je hebt immers ook nog iets anders te doen. Daarom hebben we op onze website Twitter-functies opgenomen. U kunt onze Twitter-activiteit “on the spot” volgen of via een directe link naar onze Twitter-pagina. Door deze integratie willen wij onze service en gebruiksvriendelijkheid op onze website versterken.

Welke gegevens worden door Twitter opgeslagen?

Op sommige van onze subpagina’s vindt u de ingebouwde Twitter-functies. Wanneer u interactie heeft met de inhoud van Twitter, bijvoorbeeld door op een knop te klikken, kan Twitter gegevens verzamelen en opslaan. Dit is ook het geval als u zelf geen Twitter-account hebt. Twitter noemt deze gegevens “loggegevens”. Het gaat onder meer om demografische gegevens, cookie-ID’s van browsers, de ID van je smartphone, gehashte e-mailadressen en informatie over welke pagina’s je op Twitter hebt bezocht en welke acties je hebt ondernomen. Twitter slaat natuurlijk meer gegevens op als u een Twitter-account hebt en ingelogd bent. Meestal gebeurt deze opslag via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal in je browser worden geplaatst en verschillende informatie aan Twitter doorgeven.

Wij laten u nu zien welke cookies worden geplaatst wanneer u niet bent ingelogd bij Twitter maar een website bezoekt met ingebouwde Twitter-functies. Beschouw deze lijst als een voorbeeld. Wij kunnen hier op geen enkele wijze aanspraak maken op volledigheid, aangezien de keuze van cookies altijd verandert en afhankelijk is van uw individuele handelingen met Twitter content.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: personalisatie_id
Waarde: “v1_cSJIsogU51SeE111895461”
Beoogd gebruik: Dit cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en via welke advertenties u mogelijk bij Twitter terecht bent gekomen.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: de
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat uw vooringestelde of voorkeurstaal op.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: guest_id
Waarde: 111895461v1%3A157132626
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt ingesteld om u als gast te identificeren.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: fm
Waarde: 0
Beoogd gebruik: Helaas konden we het doel van deze cookie niet achterhalen.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: external_referer
Value: 1118954612beTA0sf5lkMrlGt
Beoogd gebruik: Deze cookie verzamelt anonieme gegevens, zoals hoe vaak u Twitter bezoekt en hoe lang u Twitter bezoekt.
Vervaldatum: Na 6 dagen

Naam: eu_cn
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat gebruikersactiviteit op en dient verschillende advertentiedoeleinden van Twitter.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: ct0
Value: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Beoogd gebruik: Helaas hebben we geen informatie gevonden over deze cookie.
Vervaldatum: Na 6 uur

Naam: _twitter_sess
Value: 53D%253D–dd0248111895461-
Beoogd gebruik: Deze cookie stelt u in staat om functies binnen de website van Twitter te gebruiken.
Vervaldatum: Na afloop van de sessie

Opmerking: Twitter werkt ook met providers van derden. Daarom hebben we tijdens onze test ook de drie Google Analytics-cookies _ga, _gat, _gid gedetecteerd.

Twitter gebruikt de verzamelde gegevens enerzijds om het gebruikersgedrag beter te begrijpen en zo zijn eigen diensten en reclame-aanbiedingen te verbeteren, anderzijds dienen de gegevens ook voor interne veiligheidsmaatregelen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Twitter gegevens van andere websites verzamelt, worden deze na maximaal 30 dagen gewist, samengevoegd of anderszins verdoezeld. De servers van Twitter bevinden zich op verschillende servercentra in de Verenigde Staten. Bijgevolg kan worden aangenomen dat de verzamelde gegevens in Amerika worden verzameld en opgeslagen. Na ons onderzoek konden wij niet duidelijk vaststellen of Twitter ook eigen servers in Europa heeft. In principe kan Twitter de verzamelde gegevens opslaan totdat deze niet meer nuttig zijn voor het bedrijf, u de gegevens verwijdert of er een wettelijke verwijderingstermijn is.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Twitter benadrukt in zijn privacybeleid herhaaldelijk dat het geen gegevens van externe websitebezoeken opslaat als u of uw browser zich in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevinden. Wanneer u echter rechtstreeks met Twitter communiceert, slaat Twitter uiteraard wel gegevens over u op.

Als u een Twitter-account hebt, kunt u uw gegevens beheren door op “Meer” te klikken onder de knop “Profiel”. Klik vervolgens op “Instellingen en privacy”. Hier kunt u de gegevensverwerking individueel beheren.

Als u geen Twitter-account hebt, kunt u naar twitter.com gaan en vervolgens op “Individualisering” klikken. Onder het item “Individualisering en gegevens” kunt u uw verzamelde gegevens beheren.

De meeste gegevens worden opgeslagen via cookies, zoals hierboven vermeld, en u kunt deze beheren, uitschakelen of verwijderen in uw browser. Let op: u “bewerkt” de cookies alleen in de browser die u hebt gekozen. Dat betekent: als u in de toekomst een andere browser gebruikt, zult u uw cookies daar opnieuw moeten beheren volgens uw wensen. Hier vindt u de instructies voor het beheer van cookies van de meest gebruikte browsers.

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo beheren dat u voor elke cookie afzonderlijk wordt geïnformeerd. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u een cookie toestaat of niet.

Twitter gebruikt de gegevens ook voor gepersonaliseerde reclame binnen en buiten Twitter. In de instellingen kunt u onder “Individualisering en gegevens” gepersonaliseerde reclame deactiveren. Als u Twitter via een browser gebruikt, kunt u de gepersonaliseerde reclame uitschakelen op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Rechtsgrondslag

Voor zover u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde social media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) bij een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de geïntegreerde social media-elementen echter alleen voor zover u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. De meeste social media-platforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan om onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de betreffende dienstverlener te bekijken.

Twitter verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Twitter zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). De modelcontractbepalingen zijn door de EU-Commissie ter beschikking gestelde sjablonen en moeten ervoor zorgen dat uw gegevens ook bij doorgifte aan derde landen (zoals de VS) en opslag aldaar aan de Europese gegevensbeschermingsnormen voldoen. Door middel van deze clausules verbindt Twitter zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over de standaard contractuele clausules van Twitter is te vinden op https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Wij hopen u hiermee een basisoverzicht te hebben gegeven van de gegevensverwerking door Twitter. Wij ontvangen geen gegevens van Twitter en zijn niet verantwoordelijk voor wat Twitter met uw gegevens doet. Als u nog vragen heeft over dit onderwerp, raden wij u aan de privacyverklaring van Twitter te lezen op https://twitter.com/de/privacy.

 

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: bezoekers van de website
🤝 Doel: economisch succes en de optimalisering van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagperiode: Conversiecookies verlopen meestal na 30 dagen en geven geen persoonsgegevens door.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Google Ads conversion tracking?

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als online marketingmaatregel om onze producten en diensten te promoten. Op deze manier willen wij meer mensen attenderen op de hoge kwaliteit van ons aanbod op het internet. In het kader van onze reclamemaatregelen via Google Ads maken wij op onze website gebruik van de conversietracking van de firma Google Inc. In Europa is echter de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van deze gratis tracking-tool kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan wij dieper in op de vraag waarom wij conversietracking gebruiken, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze website. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen we ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten-batenfactor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de conversietool van Google Ads.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Er is sprake van een conversie wanneer u van een puur geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een handelende bezoeker. Dit gebeurt wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met het conversie-trackingprogramma van Google registreren we wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of er producten zijn gekocht, diensten zijn afgenomen of dat gebruikers zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads om ook op andere websites de aandacht op ons aanbod te vestigen. Het doel is om ervoor te zorgen dat onze advertentiecampagnes echt alleen die mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. Met de conversietool zien we welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes tot de gewenste klantacties leiden. We zien hoeveel klanten interactie hebben met onze advertenties op een apparaat en vervolgens overgaan tot een conversie. Met deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en zo onze online marketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens ook gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog individueler op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden opgeslagen met Google Ads conversie tracking?

Wij hebben een conversie tracking tag of code snippet opgenomen op onze website om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads-advertenties klikt, wordt de cookie “Conversion” door een Google-domein op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie op uw computer wordt opgeslagen.

Hier zijn de gegevens van de belangrijkste cookies voor conversie-tracering van Google:

Naam: Conversie
Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111895461-3
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons bent gekomen.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Beoogd gebruik: Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Opmerking: De cookie _gac verschijnt alleen in verband met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, aangezien Google ook andere cookies gebruikt voor analytische evaluatie.

Zodra u een actie op onze website uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, herkennen wij en Google dat u ons via onze Google Ads-advertentie hebt gevonden. De cookie wordt gelezen en met de conversiegegevens teruggestuurd naar Google Ads. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversie tracking van Google Ads kan verder verfijnd en verbeterd worden met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam “__gads” of “_gac” onder ons domein worden geplaatst. Sinds september 2017 wordt diverse campagne-informatie van analytics.js opgeslagen met de _gac-cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina’s bezoekt waarvoor de automatische tagging van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die zijn ingesteld voor Google-domeinen, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u zich op onze website bevindt. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. Wij ontvangen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo vernemen wij bijvoorbeeld het totaal aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en zien wij welke reclamemaatregelen goed zijn ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens gecodeerd en op beveiligde servers opgeslagen. Conversiecookies verlopen in de meeste gevallen na 30 dagen en geven geen persoonlijke gegevens door. De cookies genaamd “Conversion” en “_gac” (die wordt gebruikt in combinatie met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan Google Ads conversie tracking. Als u de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw browser deactiveert, blokkeert u het bijhouden van conversies. In dit geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van de tracking tool. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk gewenst moment wijzigen. Voor elke browser werkt dit iets anders. Hier vindt u de instructies over hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in principe geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browserplug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 schakelt u ook alle “reclamecookies” uit. Houd er rekening mee dat door het uitschakelen van deze cookies u niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Rechtsgrondslag

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens de verzameling door Google Ads Conversion Tracking.

Van onze kant is er ook een legitiem belang om Google Ads Conversion Tracking te gebruiken om onze online service en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitieme Belangen). Wij gebruiken Google Ads Conversion Tracking echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaardcontractbepalingen zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, ook als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google (Google Ads Controller Data Protection Terms), die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Ads, zijn te vinden op https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google, raden wij u aan het algemene privacybeleid van Google te lezen: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Online Marketing

Online marketing privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer details hierover vindt u bij het desbetreffende online marketinginstrument dat wordt gebruikt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte online marketingtools.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Bovendien hebben onze online marketingmaatregelen tot doel de aandacht van de mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel geïnteresseerden te kunnen tonen, doen we daarom aan online marketing. Meestal gaat het daarbij om online adverteren, contentmarketing of zoekmachineoptimalisatie. Om ons in staat te stellen online marketing efficiënt en gericht in te zetten, worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Enerzijds helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen aan die mensen te tonen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn, anderzijds kunnen wij het publicitaire succes van onze online-marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketing tools?

Wij willen onze website tonen aan iedere persoon die geïnteresseerd is in ons aanbod. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewust ingestelde maatregelen. Daarom doen wij aan online marketing. Er zijn verschillende tools die het ons gemakkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en die bovendien via data altijd suggesties voor verbetering geven. Zo kunnen we onze campagnes beter afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketing tools die wij gebruiken is dus uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om onze online marketing te laten werken en het succes van de maatregelen te kunnen meten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (dit zijn kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen wij niet alleen reclame in de klassieke zin plaatsen, maar ook rechtstreeks op onze website onze inhoud weergeven op de manier die u verkiest. Voor dit doel zijn er verschillende hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig ook gegevens van u verzamelen en opslaan. In de genoemde cookies worden bijvoorbeeld opgeslagen welke webpagina’s u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina’s hebt bekeken, op welke links of knoppen u klikt of van welke website u naar ons bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk apparaat u onze website bezoekt of het tijdstip waarop u op onze website bent gekomen en wanneer u deze weer hebt verlaten. Indien u er toestemming voor heeft gegeven dat wij ook uw locatie mogen bepalen, kunnen wij deze ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm (d.w.z. verkort) opgeslagen. Unieke gegevens die u direct als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden eveneens alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen in het kader van de reclame- en onlinemarketingprocessen. Wij kunnen u dus niet als persoon identificeren, maar wij beschikken alleen over de gepseudonimiseerde informatie die in de gebruikersprofielen is opgeslagen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen de cookies ook worden ingezet op andere websites die met dezelfde reclamemiddelen werken, worden geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden. De gegevens kunnen dan ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van de reclamemiddelen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in de gebruikersprofielen worden opgeslagen. Deze opslag vindt bijvoorbeeld plaats als u lid bent van een socialemediakanaal dat wij gebruiken voor onze online-marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Bij alle reclamemiddelen die wij gebruiken en die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen wij alleen geaggregeerde informatie en nooit gegevens die u als individu herkenbaar maken. De gegevens laten alleen zien hoe goed ingestelde reclamemaatregelen hebben gewerkt. Wij zien bijvoorbeeld welke maatregelen u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product af te nemen. Op basis van de analyses kunnen wij ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog preciezer afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij hierover nadere informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens slechts zolang als absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Gegevens die in cookies worden opgeslagen, worden gedurende verschillende perioden bewaard. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende meerdere jaren in uw browser worden opgeslagen. In de respectieve privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders, krijgt u meestal gedetailleerde informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens via cookies verhinderen door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Aangezien online marketingtools over het algemeen gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan ons algemene privacybeleid inzake cookies te lezen. Om precies te weten te komen welke gegevens van u worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve tools te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van externe dienstverleners, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld door online marketingtools.

Van onze kant bestaat er ook een legitiem belang om online marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm te meten om ons aanbod en onze maatregelen met behulp van de verkregen gegevens te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Wij gebruiken de tools echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke online-marketinginstrumenten – indien beschikbaar – is te vinden in de volgende hoofdstukken.

 

Facebook Conversies API Privacybeleid

Wij gebruiken Facebook Conversions API op onze website, een server-side event tracking tool. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc. Voor de Europese regio is het bedrijf Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) verantwoordelijk voor de Europese regio.

Facebook verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Facebook zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). De modelcontractbepalingen zijn door de EU-Commissie ter beschikking gestelde sjablonen en moeten ervoor zorgen dat uw gegevens ook bij de doorgifte aan derde landen (zoals de VS) en de opslag aldaar aan de Europese gegevensbeschermingsnormen voldoen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die in overeenstemming zijn met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Facebook Conversions API in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Facebook aangepast doelgroepen privacybeleid

Wij gebruiken Facebook Custom Audiences op onze website, een server-side event tracking tool. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc. Voor de Europese regio is het bedrijf Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Facebook verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Facebook zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). De modelcontractbepalingen zijn door de EU-Commissie ter beschikking gestelde sjablonen en moeten ervoor zorgen dat uw gegevens ook bij de doorgifte aan derde landen (zoals de VS) en de opslag aldaar aan de Europese gegevensbeschermingsnormen voldoen. Door deze clausules verbindt Facebook zich ertoe bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, die in overeenstemming zijn met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Facebook Custom Audiences in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy.

 

HubSpot Privacy Beleid

Wij gebruiken HubSpot, een digitaal marketinginstrument, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf HubSpot, Inc, 25 First St 2nd Floor Cambridge, MA, USA. Het bedrijf heeft ook een statutaire zetel in Ierland, onder andere, met het adres 1 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.

HubSpot verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, maakt HubSpot gebruik van zogenaamde standaardcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaard contractuele clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden overgedragen aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt HubSpot zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De gegevensverwerkingsovereenkomst, die overeenkomt met de modelcontractbepalingen, is te vinden op https://legal.hubspot.com/dpa.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van HubSpot in het Privacybeleid op https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

 

LinkedIn Insight Tag Privacybeleid

Wij maken op onze website gebruik van de conversietrackingtool LinkedIn Insight Tag. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Het bedrijf LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Ierland) is verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsaspecten in de Europese Economische Ruimte (EER), de EU en Zwitserland.

LinkedIn verwerkt ook gegevens van u in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, gebruikt LinkedIn zogenaamde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Standaard contractuele clausules (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Via deze clausules verbindt LinkedIn zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Meer informatie over LinkedIn’s standaard contractuele clausules is te vinden op https://de.linkedin.com/legal/l/dpa of https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

U kunt meer te weten komen over LinkedIn Insight-Tag op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. U kunt ook meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van LinkedIn Insight-Tag in het privacybeleid op https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Cloudflare privacy beleid

Samenvatting privacybeleid Cloudflare

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstprestaties (om de website sneller te laden).
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, contact- en loginformatie, veiligheidsvingerafdrukken en gegevens over websiteprestaties. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: meestal worden de gegevens minder dan 24 uur bewaard.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Cloudflare?

Wij gebruiken Cloudflare op deze website van Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare maakt daarbij gebruik van cookies en verwerkt gebruikersgegevens. Cloudflare, Inc. is een Amerikaans bedrijf dat een content delivery network en verschillende beveiligingsdiensten aanbiedt. Deze diensten bevinden zich tussen de gebruiker en onze hostingprovider. Wat dit allemaal precies inhoudt, proberen we hieronder in meer detail uit te leggen.

Een Content Delivery Network (CDN), zoals aangeboden door het bedrijf Cloudflare, is niets meer dan een netwerk van onderling verbonden servers. Cloudflare heeft dergelijke servers over de hele wereld verspreid om websites sneller op uw scherm te brengen. Simpel gezegd, Cloudflare maakt kopieën van onze website en plaatst die op hun eigen servers. Wanneer u nu onze website bezoekt, zorgt een systeem van load balancing ervoor dat de grootste delen van onze website worden afgeleverd vanaf de server die onze website het snelst aan u kan tonen. De afstand van de gegevensoverdracht naar uw browser wordt aanzienlijk verkort door een CDN. De inhoud van onze website wordt dus door Cloudflare niet alleen vanaf onze hosting server bij u afgeleverd, maar vanaf servers over de hele wereld. Het gebruik van Cloudflare zal vooral nuttig zijn voor gebruikers uit het buitenland, omdat hier de site kan worden afgeleverd vanaf een server in de buurt. Naast een snelle levering van websites biedt Cloudflare ook verschillende beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming of web application firewall.

Waarom gebruiken we Cloudflare op onze website?

Natuurlijk willen wij u de best mogelijke service bieden met onze website. Cloudflare helpt ons om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare biedt ons zowel weboptimalisaties als beveiligingsdiensten, zoals DDoS-bescherming en webfirewall. Dit omvat ook een Reverse-Proxy en een content distributie netwerk (CDN). Cloudflare blokkeert bedreigingen en beperkt misbruik van bots en crawlers die onze bandbreedte en serverbronnen verspillen. Door onze website in lokale datacenters op te slaan en spamsoftware te blokkeren, stelt Cloudflare ons in staat ons bandbreedtegebruik met ongeveer 60% te verminderen. Door inhoud te serveren via een datacentrum bij u in de buurt en daar een aantal weboptimalisaties uit te voeren, wordt de gemiddelde laadtijd van webpagina’s met ongeveer de helft verminderd. Het gebruik van de instelling “I’m Under Attack Mode” kan volgens Cloudflare verdere aanvallen tegengaan door een JavaScript-computeropdracht weer te geven die moet worden opgelost voordat een gebruiker een webpagina kan openen. In het algemeen maakt dit onze website veel krachtiger en minder kwetsbaar voor spam of andere aanvallen.

Welke gegevens worden door Cloudflare verwerkt?

Cloudflare stuurt over het algemeen alleen die gegevens door die door websitebeheerders worden gecontroleerd. De inhoud wordt dus niet door Cloudflare bepaald, maar altijd door de websitebeheerder zelf. Daarnaast kan Cloudflare bepaalde informatie over het gebruik van onze website verzamelen en gegevens verwerken die door ons worden verzonden of waarvoor Cloudflare passende instructies heeft ontvangen. In de meeste gevallen ontvangt Cloudflare gegevens zoals IP-adres, contact- en loginformatie, veiligheidsvingerafdrukken en websiteprestatiegegevens. Loggegevens helpen Cloudflare bijvoorbeeld nieuwe bedreigingen te detecteren. Hierdoor kan Cloudflare een hoog niveau van beveiliging voor onze website bieden. Cloudflare verwerkt deze gegevens als onderdeel van de diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit omvat uiteraard de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Om veiligheidsredenen gebruikt Cloudflare ook een cookie. De cookie (__cfduid) wordt gebruikt om individuele gebruikers achter een gedeeld IP-adres te identificeren en om beveiligingsinstellingen voor elke individuele gebruiker toe te passen. Deze cookie is bijvoorbeeld erg nuttig als u onze website gebruikt vanaf een locatie waar zich een aantal geïnfecteerde computers bevinden. Als uw computer echter betrouwbaar is, kunnen wij dit herkennen aan de cookie. Zo kunt u, ondanks geïnfecteerde pc’s in uw omgeving, ongehinderd en zonder zorgen surfen op onze website. Het is ook belangrijk te weten dat deze cookie geen persoonlijke gegevens opslaat. Deze cookie is absoluut noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld.

Cookies van Cloudflare

Naam: __cfduid
Value: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78111895461-3
Beoogd gebruik: Beveiligingsinstellingen voor elke individuele bezoeker
Vervaldatum: Na één jaar

Cloudflare werkt ook samen met derde dienstverleners. Deze mogen persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van Cloudflare en in overeenstemming met het privacybeleid en andere vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen. Cloudflare deelt geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van ons.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Cloudflare slaat uw informatie voornamelijk op in de Verenigde Staten en de Europese Economische Ruimte. Cloudflare kan de hierboven beschreven informatie van over de hele wereld overdragen en openen. In het algemeen bewaart Cloudflare de gegevens op gebruikersniveau voor domeinen in de versies Free, Pro en Business minder dan 24 uur. Voor Enterprise-domeinen die Cloudflare Logs (voorheen Enterprise LogShare of ELS) hebben ingeschakeld, kunnen gegevens maximaal 7 dagen worden opgeslagen. Als IP-adressen echter beveiligingswaarschuwingen bij Cloudflare veroorzaken, kunnen er uitzonderingen op de bovenstaande bewaarperiode zijn.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Cloudflare bewaart gegevenslogs alleen zo lang als nodig is en deze gegevens worden in de meeste gevallen ook binnen 24 uur verwijderd. Cloudflare slaat ook geen persoonlijke gegevens op, zoals uw IP-adres. Er is echter informatie die Cloudflare voor onbepaalde tijd opslaat als onderdeel van haar permanente logs om de algemene prestaties van Cloudflare Resolver te verbeteren en eventuele beveiligingsrisico’s te identificeren. Om precies te zien welke permanente logs worden opgeslagen, gaat u naar https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. Alle gegevens die Cloudflare verzamelt (tijdelijk of permanent) worden ontdaan van alle persoonlijk identificeerbare informatie. Alle permanente logs worden ook geanonimiseerd door Cloudflare.

Cloudflare stelt in haar privacybeleid dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud die zij ontvangt. Als u Cloudflare bijvoorbeeld vraagt om uw inhoud bij te werken of te verwijderen, verwijst Cloudflare u in principe door naar ons als de websitebeheerder. U kunt ook de volledige verzameling en verwerking van uw gegevens door Cloudflare volledig voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

Rechtsgrondslag

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Cloudflare, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze door Cloudflare worden verzameld.

Van onze kant is er ook een legitiem belang om Cloudflare te gebruiken om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Wij gebruiken Cloudflare echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Cloudflare verwerkt ook gegevens in onder andere de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, gebruikt Cloudflare standaard contractuele clausules goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46. para. 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten Cloudflare te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming wanneer het relevante gegevens ook buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder andere hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Cloudflare op https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

 

Cookie-toestemmingsbeheerplatform

Samenvatting van het Cookie Consent Management Platform

👥 Gegevenssubjecten: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die worden gebruikt om de ingestelde cookie-instellingen te beheren, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details zijn te vinden in de respectieve gebruikte tool.
📅 Bewaartermijn: Afhankelijk van de gebruikte tool, moet u voorbereid zijn op periodes van meerdere jaren.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen).

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

Wij gebruiken een Consent Management Platform (CMP) software op onze website, die ons en u helpt om correct en veilig om te gaan met gebruikte scripts en cookies. De software creëert automatisch een cookie-popup, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u cookie-toestemming zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, en helpt ons en u alle cookies bij te houden. Met de meeste tools voor cookie-toestemmingsbeheer worden alle bestaande cookies geïdentificeerd en gecategoriseerd. U als websitebezoeker beslist dan zelf of en welke scripts en cookies u al dan niet toestaat. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Waarom gebruiken wij een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is u de grootst mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien zijn wij hiertoe ook wettelijk verplicht. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over alle tools en alle cookies die gegevens van u kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om u dit recht te kunnen geven, moeten we eerst precies weten welke cookies er op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookie management tool die de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, zijn wij op de hoogte van alle cookies en kunnen wij u hierover DSGVO-conforme informatie verstrekken. U kunt cookies vervolgens accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze tool voor cookiebeheer kunt u elke cookie afzonderlijk zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen, zodat wij u niet bij elk nieuw bezoek aan onze website hoeven te ondervragen en wij uw toestemming ook kunnen bewijzen indien dit wettelijk vereist is. Deze wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van uw toestemming voor cookies. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bijv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, gegevens over cookie-categorieën of -tools, browser- en apparaatinformatie) maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij hierover nadere informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang dit absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Gegevens die in cookies worden opgeslagen, worden gedurende verschillende perioden bewaard. Sommige cookies worden al verwijderd nadat u de website hebt verlaten, andere kunnen nog enkele jaren in uw browser worden bewaard. De precieze duur van de gegevensverwerking hangt af van het gebruikte hulpmiddel; in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van meerdere jaren. In de respectieve privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze cookie management tool of via andere opt-out functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen.

Informatie over specifieke hulpmiddelen voor cookiebeheer, indien beschikbaar, is te vinden in de volgende punten.

Rechtsgrondslag

Als u toestemming geeft voor cookies, worden persoonsgegevens over u via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Indien wij cookies mogen gebruiken op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en u in staat te stellen uw toestemming te geven, wordt software voor het beheer van cookies gebruikt. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om de website op een efficiënte manier te exploiteren in overeenstemming met de wet, wat een Legitiem Belang vormt (artikel 6 lid 1 lit. f DSGVO).

 

BorlabsCookie Privacybeleid

Wij maken op onze website gebruik van BorlabsCookie, dat onder andere een hulpmiddel is voor het opslaan van uw cookie-toestemming. De dienstverlener is de Duitse onderneming Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die door het gebruik van BorlabsCookie worden verwerkt in het privacybeleid op
https://de.borlabs.io/datenschutz/.

 

 

Vimeo Privacybeleid

Vimeo Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen. Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden over het algemeen opgeslagen zolang dit nodig is voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Vimeo?

Wij gebruiken op onze website ook video’s van het bedrijf Vimeo. Het videoportaal wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Met behulp van een plug-in kunnen wij u direct op onze website interessant videomateriaal laten zien. Daarbij kunnen bepaalde gegevens van u aan Vimeo worden doorgegeven. In dit privacybeleid laten wij u zien om welke gegevens het gaat, waarom wij Vimeo gebruiken en hoe u uw gegevens of de gegevensoverdracht kunt beheren of voorkomen.

Vimeo is een videoplatform dat in 2004 is opgericht en het sinds 2007 mogelijk maakt om video’s in HD-kwaliteit te streamen. Sinds 2015 is het ook mogelijk om in 4k Ultra HD te streamen. Het portaal is gratis te gebruiken, maar er kan ook betaalde content worden gepubliceerd. In vergelijking met marktleider YouTube geeft Vimeo prioriteit aan content van hoge kwaliteit. Enerzijds biedt het portaal veel artistieke content, zoals muziekvideo’s en korte films, en anderzijds documentaires over de meest uiteenlopende onderwerpen die de moeite waard zijn om te kennen.

Waarom gebruiken we Vimeo op onze website?

Het doel van onze aanwezigheid op het web is om u de best mogelijke inhoud te bieden. En om dat zo toegankelijk mogelijk te doen. Pas als we dit bereikt hebben, zijn we tevreden over onze service. De videodienst Vimeo helpt ons om dit doel te bereiken. Vimeo geeft ons de mogelijkheid om u inhoud van hoge kwaliteit direct op onze website te presenteren. In plaats van u alleen een link naar een interessante video te geven, kunt u de video direct op onze site bekijken. Dit breidt onze service uit en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en afbeeldingen bieden wij dus ook video-inhoud aan.

Welke gegevens worden opgeslagen op Vimeo?

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt waarin een video van Vimeo is ingesloten, maakt uw browser verbinding met de servers van Vimeo. Dit resulteert in een gegevensoverdracht. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt op de servers van Vimeo. Ongeacht of u een Vimeo-account hebt of niet, Vimeo verzamelt gegevens over u. Dit omvat uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, besturingssysteem of zeer elementaire apparaatinformatie. Bovendien slaat Vimeo informatie op over welke website u de Vimeo-service gebruikt en welke acties (webactiviteiten) u op onze website uitvoert. Deze webactiviteiten omvatten bijvoorbeeld de duur van de sessie, het bouncepercentage of op welke knop u hebt geklikt op onze website met ingebouwde Vimeo-functie. Vimeo kan deze acties traceren en opslaan met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.

Als u bij Vimeo bent ingelogd als geregistreerd lid, kunnen meestal meer gegevens worden verzameld omdat er mogelijk al meer cookies in uw browser zijn ingesteld. Bovendien zijn uw handelingen op onze website direct gekoppeld aan uw Vimeo-account. Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij Vimeo tijdens het “surfen” op onze website.

Hieronder tonen we u cookies die door Vimeo worden geplaatst wanneer u zich op een website met een geïntegreerde Vimeo-functie bevindt. Deze lijst is niet volledig en gaat ervan uit dat u geen Vimeo-account hebt.

Naam: speler
Waarde: “”
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat je instellingen op voordat je een ingesloten Vimeo video afspeelt. Op deze manier krijg je de volgende keer dat je een Vimeo video bekijkt, opnieuw je voorkeursinstellingen.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: vuid
Value: pl1046149876.614422590111895461-4
Beoogd gebruik: Deze cookie verzamelt informatie over uw acties op websites die een Vimeo video hebben ingesloten.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Opmerking: Deze twee cookies worden altijd ingesteld wanneer u op een webpagina bent met een ingesloten Vimeo video. Wanneer u de video bekijkt en op de knop klikt om de video bijvoorbeeld te “delen” of “leuk te vinden”, worden er andere cookies geplaatst. Dit zijn ook cookies van derden, zoals _ga of _gat_UA-76641-8 van Google Analytics of _fbp van Facebook. Welke cookies hier precies worden geplaatst, hangt af van uw interactie met de video.

De volgende lijst toont een voorbeeld van mogelijke cookies die worden ingesteld wanneer u interactie heeft met de Vimeo video:

Naam: _abexps
Waarde: %5B%5D
Beoogd gebruik: Deze Vimeo-cookie helpt Vimeo de instellingen te onthouden die u hebt gemaakt. Het kan bijvoorbeeld een vooraf ingestelde taal, regio of gebruikersnaam zijn. In het algemeen slaat de cookie gegevens op over hoe u Vimeo gebruikt.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: continu_spelen_v3
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Deze cookie is een first-party cookie van Vimeo. Het cookie verzamelt informatie over hoe u de Vimeo-service gebruikt. De cookie slaat bijvoorbeeld op wanneer u een video pauzeert of opnieuw afspeelt.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1522249635.1578401280111895461-7
Beoogd gebruik: Dit cookie is een third-party cookie van Google. Standaard gebruikt analytics.js het _ga-cookie om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om de websitebezoekers te onderscheiden.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: _gcl_au
Value: 1.1.770887836.1578401279111895461-3
Beoogd gebruik: Deze third-party cookie van Google AdSense wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te verbeteren.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Naam: _fbp
Value: fb.1.1578401280585.310434968
Beoogd gebruik: Dit is een cookie van Facebook. Deze cookie wordt gebruikt om advertenties of advertentieproducten van Facebook of andere adverteerders weer te geven.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Vimeo gebruikt deze gegevens onder andere om zijn eigen dienst te verbeteren, met u te communiceren en om zijn eigen gerichte reclamemaatregelen in te stellen. Vimeo benadrukt op haar website dat alleen first-party cookies (d.w.z. cookies van Vimeo zelf) worden gebruikt voor embedded video’s, zolang u geen interactie heeft met de video.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Het hoofdkantoor van Vimeo is gevestigd in White Plains, in de staat New York, VS. De diensten worden echter wereldwijd aangeboden. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van computersystemen, databases en servers in de VS en ook in andere landen. Uw gegevens kunnen dus ook worden opgeslagen en verwerkt op servers in Amerika. De gegevens blijven bij Vimeo opgeslagen totdat het bedrijf geen economische reden meer heeft om ze te bewaren. Daarna worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies in uw browser te beheren volgens uw voorkeuren. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat Vimeo cookies plaatst en zo informatie over u verzamelt, kunt u cookies altijd verwijderen of uitschakelen in uw browserinstellingen. Afhankelijk van uw browser, werkt dit een beetje anders. Houd er rekening mee dat na het uitschakelen/verwijderen van cookies, verschillende functies mogelijk niet meer volledig beschikbaar zijn. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren of verwijderen.

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u een geregistreerd Vimeo-lid bent, kunt u de gebruikte cookies ook beheren in de instellingen bij Vimeo.

Rechtsgrondslag

Als u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door ingesloten Vimeo-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de geïntegreerde Vimeo-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vimeo plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende serviceprovider te bekijken.

Vimeo verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Vimeo zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). De modelcontractbepalingen zijn door de EU-Commissie ter beschikking gestelde sjablonen en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook bij doorgifte aan derde landen (zoals de VS) en opslag aldaar voldoen aan de Europese gegevensbeschermingsnormen. Via deze clausules verbindt Vimeo zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs indien de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder meer hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

Voor meer informatie over Vimeo’s standaard contractuele clausules, zie https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights.

U kunt meer te weten komen over Vimeo’s gebruik van cookies op https://vimeo.com/cookie_policy, en u kunt informatie lezen over Vimeo’s privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

 

YouTube privacybeleid

Samenvatting privacybeleid YouTube

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen. Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden over het algemeen opgeslagen zolang dit nodig is voor het doel van de dienst
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is YouTube?

Wij hebben YouTube-video’s opgenomen op onze website. Op deze manier kunnen wij u interessante video’s direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina van onze website oproept waarin een YouTube-video is ingesloten, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens doorgegeven (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in de Europese ruimte.

In het volgende willen wij meer in detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video’s hebben geïntegreerd en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers zelf gratis video’s bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste social media-kanalen ter wereld. Om ons in staat te stellen video’s op onze website weer te geven, stelt YouTube een codefragment ter beschikking dat wij op onze site hebben opgenomen.

Waarom gebruiken we YouTube-video’s op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. We doen er alles aan om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op onze website. En natuurlijk kunnen we niet zonder interessante video’s. Met behulp van onze embedded video’s bieden wij u naast onze tekst en afbeeldingen ook andere nuttige content aan. Bovendien maken de embedded video’s onze website beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Ook wanneer we advertenties via Google Ads laten lopen, kan Google – dankzij de verzamelde gegevens – deze advertenties echt alleen laten zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina’s bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website meestal met behulp van cookies toewijzen aan uw profiel. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van content via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of een YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaalinstelling bewaard. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen we cookies die tijdens een test in de browser werden geplaatst. Enerzijds tonen we cookies die zijn geplaatst zonder een ingelogd YouTube-account. Anderzijds tonen we cookies die met een ingelogde account worden geplaatst. De lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111895461-1
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: Na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: Na 30 minuten

Naam: BEZOEKER_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Beoogd gebruik: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video).
Vervaldatum: Na 8 maanden

Andere cookies die worden geplaatst wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
Value: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111895461-
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses te maken. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: CONSENT
Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0
Beoogd gebruik: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-services te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te controleren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: Na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses te maken. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde advertenties te tonen.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Beoogd gebruik: Informatie over uw inloggegevens wordt in deze cookie opgeslagen.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Beoogd gebruik: Deze cookie werkt door uw browser en apparaat op een unieke manier te identificeren. Het wordt gebruikt om een profiel over uw interesses te maken.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111895461-
Beoogd gebruik: Dit cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van jou ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Je kunt precies zien waar de datacentra van Google zich bevinden op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de. Jouw gegevens worden verdeeld over de servers. Zo zijn de gegevens sneller toegankelijk en zijn ze beter beschermd tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens voor verschillende tijdsduur op. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd, en weer andere worden voor een langere periode door Google opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit “Mijn Activiteit”, foto’s of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u sommige gegevens verwijderen die zijn gekoppeld aan uw apparaat, browser of app.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In principe kunt u gegevens in Google-account handmatig verwijderen. Met de automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens die in 2019 is geïntroduceerd, wordt informatie opgeslagen afhankelijk van uw beslissing – ofwel 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Of u nu een Google-account hebt of niet, u kunt uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in principe geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer er een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Als u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door ingesloten YouTube-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) voor een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de ingesloten YouTube-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan om onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende serviceprovider te bekijken.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen erop wijzen dat er volgens het advies van het Europees Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt YouTube door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten YouTube om ook bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het gegevensbeschermingsniveau van de EU in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U vindt het besluit en de clausules onder meer hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de aan.

 

YouTube Abonneren knop Privacybeleid

We hebben de YouTube Subscribe knop op onze website geïnstalleerd. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. In het logo staan de woorden “Subscribe” of “YouTube” in witte letters op een rode achtergrond en het witte “Play”-pictogram links daarvan. De knop kan echter ook in een ander ontwerp worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt u altijd grappige, interessante of spannende video’s. Met de ingebouwde “Abonneer” knop, kunt u zich abonneren op ons kanaal direct vanaf onze website en hoeft u niet specifiek naar de YouTube website te gaan. Op deze manier willen we het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houd er rekening mee dat YouTube als gevolg daarvan gegevens over u kan opslaan en verwerken.

Als je op onze site een ingebouwde abonneerknop ziet, plaatst YouTube – volgens Google – ten minste één cookie. Deze cookie slaat uw IP-adres en onze URL op. YouTube kan op deze manier ook informatie over je browser, je geschatte locatie en je ingestelde taal te weten komen. In onze test werden de volgende vier cookies geplaatst zonder dat je was aangemeld bij YouTube:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5111895461Y
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube video’s op onze website gebruikt.
Vervaldatum: Na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: Na 30 minuten

Naam: BEZOEKER_INFO1_LIVE
Waarde: 11189546195Chz8bagyU
Beoogd gebruik: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina’s (met ingesloten YouTube-video).
Vervaldatum: Na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies werden geplaatst na een test en kunnen niet beweren volledig te zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. YouTube ontvangt daardoor bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze site surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie uw voorkeur heeft of welke acties u uitvoert.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren, en anderzijds om analyses en statistieken te verstrekken aan adverteerders (die Google Ads gebruiken).

 

Font Awesome Privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Font Awesome

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: zoals IP-adres en en welke pictogrambestanden worden geladen. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: bestanden in identificeerbare vorm worden enkele weken bewaard.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Font Awesome?

We gebruiken Font Awesome van het Amerikaanse bedrijf Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, VS) op onze website. Wanneer u een van onze websites bezoekt, wordt het Font Awesome-weblettertype (met name pictogrammen) geladen via het Font Awesome Content Delivery Network (CDN). Op deze manier worden de teksten of lettertypen en pictogrammen op elk apparaat op de juiste manier weergegeven. In deze privacyverklaring gaan we nader in op de gegevensopslag en gegevensverwerking door deze dienst.

Pictogrammen spelen een steeds belangrijkere rol voor websites. Font Awesome is een weblettertype dat speciaal is ontworpen voor webdesigners en webontwikkelaars. Met Font Awesome kunnen pictogrammen bijvoorbeeld naar wens worden geschaald en gekleurd met behulp van de CSS-stylesheettaal. Op deze manier vervangen ze oude pictogrammen met afbeeldingen. Font Awesome CDN is de eenvoudigste manier om de pictogrammen of lettertypen naar uw website te uploaden. Hiervoor hoefden we alleen maar een klein regeltje code aan onze website toe te voegen.

Waarom gebruiken we Font Awesome op onze website?

Font Awesome zorgt ervoor dat de inhoud van onze website op een betere manier wordt gepresenteerd. Dit maakt het voor u gemakkelijker om door onze website te navigeren en de inhoud te begrijpen. Met de pictogrammen kunt u soms zelfs hele woorden vervangen en zo ruimte besparen. Dat is vooral handig wanneer we inhoud specifiek voor smartphones optimaliseren.  Deze pictogrammen worden ingevoegd als HMTL-code in plaats van een afbeelding. Daardoor kunnen we de pictogrammen met CSS precies zo bewerken als we willen. Tegelijkertijd verbeteren we ook onze laadsnelheid met Font Awesome, omdat het alleen om HTML-elementen gaat en niet om pictogramafbeeldingen. Al deze voordelen helpen ons om de website nog duidelijker, frisser en sneller voor u te maken.

Welke gegevens worden opgeslagen door Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) wordt gebruikt om pictogrammen en symbolen te laden. CDN’s zijn netwerken van servers die over de hele wereld zijn verspreid, waardoor het mogelijk is om bestanden snel te laden vanaf locaties in de buurt. Zodra u dus een van onze pagina’s opent, worden de bijbehorende pictogrammen ook geleverd door Font Awesome.

Om de webfonts te kunnen laden, moet uw browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Tijdens dit proces wordt uw IP-adres herkend. Font Awesome verzamelt ook gegevens over welke pictogrambestanden worden gedownload en wanneer. Verder worden ook technische gegevens zoals uw browserversie, schermresolutie of het tijdstip waarop de pagina is geopend, doorgegeven.

Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen om de volgende redenen:

 • om content delivery netwerken te optimaliseren
 • om technische fouten op te sporen en te herstellen
 • om CDN’s te beschermen tegen misbruik en aanvallen
 • om kosten in rekening te brengen bij Font Awesome Pro klanten
 • om de populariteit van iconen te kennen
 • om te weten welke computer en software u gebruikt

Als uw browser geen weblettertypen toestaat, wordt automatisch een standaardlettertype van uw PC gebruikt. Voor zover wij op dit moment weten, worden er geen cookies geplaatst. We zijn in contact met de privacy-afdeling van Font Awesome en laten het u weten zodra we meer weten.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Font Awesome slaat gegevens over het gebruik van het Content Delivery Network op op servers die zich ook in de Verenigde Staten van Amerika bevinden. De CDN-servers bevinden zich echter over de hele wereld en slaan gebruikersgegevens op waar u zich ook bevindt. In identificeerbare vorm worden de gegevens doorgaans slechts enkele weken opgeslagen. Geaggregeerde statistieken over het gebruik van de CDN’s kunnen langer worden bewaard. Persoonlijke gegevens worden hier niet in opgenomen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Font Awesome slaat, voor zover wij weten, geen persoonlijke gegevens op over netwerken voor het leveren van inhoud. Als u niet wilt dat er gegevens worden opgeslagen over de pictogrammen die u gebruikt, kunt u onze website helaas niet bezoeken. Als uw browser geen webfonts toestaat, worden er geen gegevens verzonden of opgeslagen. In dat geval wordt gewoon het standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Rechtsgrondslag

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Font Awesome, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Font Awesome.

Van onze kant is er ook een legitiem belang om Font Awesome te gebruiken om onze online service te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Desalniettemin gebruiken we Font Awesome alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. De gegevensverwerking wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Font Awesome. Dit kan ertoe leiden dat gegevens niet worden verwerkt en in voorkomend geval anoniem worden opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang hebben tot individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van mogelijke andere Font Awesome-diensten waar u een gebruikersaccount hebt.

Als u meer wilt weten over Font Awesome en hoe zij omgaan met gegevens, raden wij u aan hun privacybeleid te bezoeken op https://fontawesome.com/privacy en hun hulppagina op https://fontawesome.com/help.

 

Google Fonts Privacybeleid

Google Fonts Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP adres en CSS en font requests. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: Lettertypebestanden worden gedurende één jaar door Google opgeslagen.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat zijn Google Fonts?

Op onze website maken wij gebruik van Google Fonts. Dit zijn de “Google Fonts” van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

Voor het gebruik van Google Fonts hoeft u niet in te loggen of een wachtwoord op te geven. Bovendien worden er geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, fonts) worden opgevraagd via de Google domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google zijn de aanvragen voor CSS en fonts volledig gescheiden van alle andere Google-diensten. Als u een Google-account heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens, tijdens het gebruik van Google Fonts, aan Google zullen worden doorgegeven. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. We zullen in meer detail bekijken hoe de gegevensopslag er precies uitziet.

Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een directory van meer dan 800 lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt van uw gebruikers.

Veel van deze lettertypes zijn vrijgegeven onder de SIL Open Font License, terwijl andere zijn vrijgegeven onder de Apache License. Beide zijn vrije software licenties.

Waarom gebruiken wij Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypes gebruiken op onze eigen website, en hoeven we ze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Fonts is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google Fonts worden automatisch geoptimaliseerd voor het web en dit bespaart data volume en is een groot voordeel vooral voor mobiel gebruik. Wanneer u onze site bezoekt, zorgt de lage bestandsgrootte voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts veilige web fonts. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten kunnen tot fouten leiden. Dergelijke fouten kunnen teksten of hele webpagina’s soms visueel vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen cross-platform problemen met Google Fonts. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Wij gebruiken dus de Google Fonts om al onze online diensten zo mooi en consistent mogelijk te maken.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypes herladen via een server van Google. Via deze externe oproep worden gegevens doorgegeven aan de servers van Google. Op deze manier herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontworpen om het gebruik, de opslag en het verzamelen van eindgebruikersgegevens te beperken tot wat nodig is voor een goede fontlevering. API staat overigens voor “Application Programming Interface” en wordt onder andere gebruikt als datatransmitter in software.

Google Fonts slaat CSS en fontverzoeken veilig op bij Google en is dus beschermd. Aan de hand van de verzamelde gebruikscijfers kan Google bepalen hoe goed de afzonderlijke lettertypes worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina’s, zoals Google Analytics. Daarnaast gebruikt Google ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google-lettertypes gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de Google Fonts BigQuery database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken Google’s BigQuery webdienst om grote hoeveelheden gegevens te kunnen onderzoeken en verplaatsen.

Het is echter nog steeds belangrijk om te onthouden dat elk verzoek om Google Font ook automatisch informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam naar de servers van Google verzendt. Of deze gegevens ook worden opgeslagen is niet duidelijk vast te stellen of wordt door Google niet duidelijk meegedeeld.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google slaat verzoeken om CSS-activa gedurende één dag op zijn servers op, die zich hoofdzakelijk buiten de EU bevinden. Dit stelt ons in staat lettertypes te gebruiken met behulp van een Google stylesheet. Een stylesheet is een opmaaksjabloon dat kan worden gebruikt om gemakkelijk en snel het ontwerp of het lettertype van bijvoorbeeld een website te veranderen.

De font-bestanden worden een jaar lang door Google opgeslagen. Google streeft zo naar een fundamentele verbetering van de laadtijd van webpagina’s. Als miljoenen webpagina’s naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden ze na het eerste bezoek in het cachegeheugen opgeslagen en verschijnen ze onmiddellijk opnieuw op alle andere webpagina’s die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De gegevens die Google gedurende een dag of een jaar opslaat, kunnen niet zomaar worden gewist. De gegevens worden bij het oproepen van de pagina automatisch aan Google doorgegeven. Om deze gegevens voortijdig te wissen, moet u contact opnemen met de support van Google via https://support.google.com/?hl=de&tid=111895461. U kunt het opslaan van gegevens in dit geval alleen voorkomen als u onze site niet bezoekt.

In tegenstelling tot andere webfonts, geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. We hebben dus toegang tot een onbeperkte zee van lettertypes en kunnen er het beste uit halen voor onze website. Je kunt meer te weten komen over Google Fonts en andere zaken op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111895461. Google gaat daar wel in op privacy-gerelateerde kwesties, maar het bevat niet echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag. Het is relatief moeilijk om van Google echt precieze informatie te krijgen over opgeslagen gegevens.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Fonts, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die bij het verzamelen door Google Fonts kan plaatsvinden.

Van onze kant is er ook een legitiem belang om Google Font te gebruiken om onze online service te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Wij gebruiken Google Font echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Standard Contractual Clauses (SCC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, ook als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die ook overeenkomen met de standaardcontractbepalingen voor Google Fonts, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Welke gegevens Google in het algemeen verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u ook vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Google Fonts Lokaal Privacybeleid

Op onze website gebruiken wij Google Fonts van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk. Wij hebben de Google fonts lokaal, d.w.z. op onze webserver – niet op de servers van Google – ingebed. Dit betekent dat er geen verbinding is met de servers van Google en dus ook geen gegevensoverdracht of opslag.

Wat zijn Google Fonts?

Google Fonts heette vroeger Google Web Fonts. Dit is een interactieve directory van meer dan 800 lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt. Met Google Fonts kon je lettertypes gebruiken zonder ze te uploaden naar je eigen server. Om echter te voorkomen dat hierbij informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google, hebben wij de fonts naar onze server gedownload. Op deze manier handelen wij privacy compliant en sturen wij geen gegevens naar Google Fonts.

 

Google Maps Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Google Maps

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook breedte- of lengtecoördinaten. Meer details hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de opgeslagen gegevens.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Google Maps?

Wij gebruiken Google Maps van het bedrijf Google Inc. op onze website. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Maps stelt ons in staat om u locaties beter te tonen en zo onze service aan te passen aan uw behoeften. Door het gebruik van Google Maps worden gegevens doorgegeven aan Google en opgeslagen op servers van Google. Hier gaan we nu dieper in op wat Google Maps is, waarom we deze dienst van Google gebruiken, welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Maps is een internetkaartendienst van het bedrijf Google. Met Google Maps kunt u online via een pc, tablet of app zoeken naar exacte locaties van steden, bezienswaardigheden, accommodaties of bedrijven. Als bedrijven vertegenwoordigd zijn op Google Mijn Bedrijf, wordt naast de locatie ook andere informatie over het bedrijf weergegeven. Om te laten zien hoe je er komt, kunnen kaartgedeelten van een locatie met HTML-code in een website worden ingesloten. Google Maps toont het aardoppervlak als een straatkaart of als een lucht- of satellietbeeld. Dankzij de Street View-beelden en de satellietbeelden van hoge kwaliteit zijn zeer nauwkeurige weergaven mogelijk.

Waarom gebruiken we Google Maps op onze website?

Al onze inspanningen op deze site zijn erop gericht u een nuttige en zinvolle tijd op onze website te bezorgen. Door de integratie van Google Maps kunnen wij u voorzien van de belangrijkste informatie over verschillende locaties. U kunt in één oogopslag zien waar wij gevestigd zijn. De routebeschrijving toont u altijd de beste of snelste weg naar ons. U kunt de routebeschrijving krijgen voor routes met de auto, met het openbaar vervoer, te voet of op de fiets. Het beschikbaar stellen van Google Maps is voor ons een onderdeel van onze klantenservice.

Welke gegevens worden door Google Maps opgeslagen?

Om Google Maps zijn dienst volledig te kunnen aanbieden, moet het bedrijf gegevens van u registreren en opslaan. Dit omvat de ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook de lengte- en breedtecoördinaten. Als u de functie routeplanner gebruikt, wordt ook het ingevoerde startadres opgeslagen. Deze gegevensopslag gebeurt echter op de websites van Google Maps. Wij kunnen u hierover alleen informeren, maar hebben hierop geen invloed. Omdat wij Google Maps in onze website hebben geïntegreerd, plaatst Google ten minste één cookie (naam: NID) in uw browser. Deze cookie slaat gegevens op over uw gebruikersgedrag. Google gebruikt deze gegevens in de eerste plaats om haar eigen diensten te optimaliseren en om u individuele, gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

De volgende cookie wordt in uw browser geplaatst vanwege de integratie van Google Maps:

Naam: NID
Value: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ111895461-5
Beoogd gebruik: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdrachten. Met behulp van de cookie “onthoudt” Google uw meest ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Op deze manier krijgt u altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren te verzamelen voor advertentiedoeleinden.
Vervaldatum: Na 6 maanden

Opmerking: Wij kunnen de volledigheid van de opgeslagen gegevens niet garanderen. Vooral bij het gebruik van cookies zijn wijzigingen nooit uit te sluiten. Om de cookie NID te achterhalen, werd een aparte testpagina gemaakt, waarin alleen Google Maps was geïntegreerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De servers van Google bevinden zich in datacentra over de hele wereld. De meeste servers bevinden zich echter in Amerika. Daarom worden uw gegevens ook steeds vaker in de VS opgeslagen. Hier kunt u precies lezen waar de datacentra van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google verdeelt de gegevens over verschillende gegevensdragers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en beter beschermd zijn tegen eventuele pogingen tot manipulatie. Elk datacentrum heeft ook speciale noodprogramma’s. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met de hardware van Google of een natuurramp legt de servers lam, dan blijven de gegevens toch zo goed als beschermd.

Google slaat sommige gegevens voor een bepaalde periode op. Voor andere gegevens biedt Google alleen de optie om ze handmatig te verwijderen. Bovendien anonimiseert het bedrijf ook informatie (zoals reclamegegevens) in serverlogs door een deel van het IP-adres en cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Met de automatische verwijdering van locatie- en activiteitsgegevens die in 2019 wordt geïntroduceerd, wordt informatie over locatie en web-/appactiviteiten 3 of 18 maanden bewaard – afhankelijk van uw beslissing – en vervolgens verwijderd. Daarnaast kunt u deze gegevens ook op elk gewenst moment handmatig uit uw geschiedenis verwijderen via uw Google-account. Als u volledig wilt voorkomen dat uw locatie wordt gevolgd, moet u de sectie “Web- en appactiviteit” in uw Google-account pauzeren. Klik op “Gegevens en personalisatie” en vervolgens op de optie “Activiteitsinstelling”. Hier kunt u de activiteiten in- of uitschakelen.

In uw browser kunt u afzonderlijke cookies verder uitschakelen, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit altijd net iets anders. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in principe geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer er een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Wij wijzen u erop dat bij gebruik van dit instrument uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er tussen ons en de niet-Europese dienstverlener passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardbepalingen van de EU).

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Maps, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google Maps.

Van onze kant is er ook een rechtmatig belang om Google Maps te gebruiken om onze online service te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Wij gebruiken Google Maps echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens van u, onder andere in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Standaardcontractbepalingen zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, ook als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming in acht te nemen bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaard contractuele bepalingen, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Als u meer wilt weten over de verwerking van gegevens door Google, raden wij u aan het privacybeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google reCAPTCHA Privacybeleid

Google reCAPTCHA Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze dienstprestaties en bescherming tegen cyberaanvallen.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, beperkte locatie en gebruiksgegevens. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de opgeslagen gegevens.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is reCAPTCHA?

Ons belangrijkste doel is om onze website voor u en voor ons zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Om dit te garanderen, gebruiken wij Google reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen wij vaststellen of u werkelijk een mens van vlees en bloed bent en geen robot of andere spamsoftware. Met spam bedoelen we alle ongevraagde informatie die ons elektronisch wordt toegestuurd. Bij de klassieke CAPTCHAS moest u meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen om te controleren. Met reCAPTCHA van Google hoeven we u meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. Hier is het in de meeste gevallen voldoende om gewoon een vakje aan te vinken en zo te bevestigen dat u geen bot bent. Met de nieuwe Invisible reCAPTCHA versie hoeft u niet eens meer een vinkje te zetten. Hoe dit precies in zijn werk gaat en vooral welke gegevens hiervoor worden gebruikt, leest u in deze privacy policy.

reCAPTCHA is een gratis captcha-dienst van Google die websites beschermt tegen spamsoftware en misbruik door niet-menselijke bezoekers. Deze dienst wordt meestal gebruikt bij het invullen van formulieren op het internet. Een captcha dienst is een soort automatische Turing test die ontworpen is om te verzekeren dat een actie op het internet uitgevoerd wordt door een mens en niet door een bot. Bij de klassieke Turing test (genoemd naar de computerwetenschapper Alan Turing) bepaalt een mens het onderscheid tussen een bot en een mens. Bij captcha’s wordt dit ook gedaan door de computer of een softwareprogramma. Klassieke captcha’s werken met kleine taken die voor mensen gemakkelijk op te lossen zijn, maar voor machines aanzienlijke moeilijkheden opleveren. Met reCAPTCHA hoeft u niet langer actief puzzels op te lossen. De tool gebruikt moderne risico-technieken om mensen van bots te onderscheiden. Hier hoeft u alleen het tekstveld “Ik ben geen robot” aan te vinken of met Invisible reCAPTCHA is zelfs dat niet meer nodig. Bij reCAPTCHA wordt een JavaScript-element in de broncode geïntegreerd, waarna de tool op de achtergrond draait en uw gebruikersgedrag analyseert. Uit deze gebruikersacties berekent de software een zogenaamde captcha score. Google gebruikt deze score om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat u een mens bent, nog voordat de captcha is ingevoerd. reCAPTCHA of captcha’s in het algemeen worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties (zoals registraties, enquêtes, enz.) zouden kunnen manipuleren of misbruiken.

Waarom gebruiken wij reCAPTCHA op onze website?

We willen alleen mensen van vlees en bloed op onze site verwelkomen. Bots of spamsoftware van welke soort dan ook kunnen gerust thuisblijven. Daarom halen wij alles uit de kast om onszelf te beschermen en u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Om deze reden gebruiken wij Google reCAPTCHA van Google. Op deze manier kunnen we er vrij zeker van zijn dat we een “bot-vrije” website blijven. Door gebruik te maken van reCAPTCHA worden gegevens doorgestuurd naar Google om te bepalen of u daadwerkelijk een mens bent. reCAPTCHA dient dus de veiligheid van onze website en, bij uitbreiding, uw veiligheid. Zonder reCAPTCHA zou het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat een bot tijdens de registratie zo veel mogelijk e-mailadressen registreert om forums of blogs te “spammen” met ongewenste reclame-inhoud. Met reCAPTCHA kunnen we dergelijke botaanvallen voorkomen.

Welke gegevens worden door reCAPTCHA opgeslagen?

reCAPTCHA verzamelt persoonsgegevens van gebruikers om te kunnen vaststellen of de acties op onze website daadwerkelijk van mensen afkomstig zijn. Het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst, kunnen daarom aan Google worden doorgegeven. IP-adressen worden binnen de lidstaten van de EU of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vrijwel altijd vooraf ingekort voordat de gegevens op een server in de VS terechtkomen. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google, tenzij u tijdens het gebruik van reCAPTCHA bent ingelogd met uw Google-account. Eerst controleert het reCAPTCHA-algoritme of er al Google-cookies van andere Google-diensten (YouTube. Gmail, enz.) op uw browser zijn geplaatst. Vervolgens plaatst reCAPTCHA een extra cookie in uw browser en verzamelt het een momentopname van uw browservenster.

De volgende lijst van verzamelde browser- en gebruikersgegevens heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het zijn voorbeelden van gegevens die, voor zover wij weten, door Google worden verwerkt.

 • Referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt)
 • IP-adres (b.v. 256.123.123.1)
 • Informatie over het besturingssysteem (de software die uw computer in staat stelt te werken. Bekende besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux)
 • Cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan)
 • Muis- en toetsenbordgedrag (elke actie die u met de muis of het toetsenbord uitvoert, wordt opgeslagen)
 • Datum- en taalinstellingen (welke taal of datum u vooraf op uw PC hebt ingesteld, wordt opgeslagen)
 • Alle JavaScript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee websites zich aan de gebruiker kunnen aanpassen. JavaScript-objecten kunnen allerlei soorten gegevens onder één naam verzamelen)
 • Schermresolutie (geeft aan uit hoeveel pixels het beeldscherm bestaat)

Het staat buiten kijf dat Google deze gegevens al gebruikt en analyseert voordat u het vinkje “Ik ben geen robot” aanklikt. Bij de Invisible reCAPTCHA-versie wordt zelfs het aanvinken achterwege gelaten en loopt het hele herkenningsproces op de achtergrond. Google vertelt u niet in detail hoeveel en welke gegevens het opslaat.

De volgende cookies worden gebruikt door reCAPTCHA: Hier verwijzen we naar de reCAPTCHA demoversie van Google op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Al deze cookies vereisen een unieke identificatiecode voor trackingdoeleinden. Hier is een lijst van cookies die Google reCAPTCHA heeft ingesteld op de demo-versie:

Naam: IDE
Waarde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111895461-8
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt geplaatst door het bedrijf DoubleClick (ook eigendom van Google) om de acties van een gebruiker op de website te registreren en te rapporteren bij het omgaan met advertenties. Op deze manier kan de effectiviteit van advertenties worden gemeten en kunnen passende optimaliseringsmaatregelen worden genomen. IDE wordt opgeslagen in browsers onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: Na één jaar

Naam: 1P_JAR
Waarde: 2019-5-14-12
Beoogd gebruik: Deze cookie verzamelt statistieken over websitegebruik en meet conversies. Een conversie vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om relevante advertenties aan gebruikers te tonen. Bovendien kan de cookie worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt.
Vervaldatum: Na één maand

Naam: ANID
Waarde: U7j1v3dZa1118954610xgZFmiqWppRWKOr
Beoogd gebruik: We hebben niet veel informatie over dit cookie kunnen achterhalen. In het privacybeleid van Google wordt de cookie genoemd in samenhang met “advertentiecookies” zoals “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID wordt opgeslagen onder domein google.com.
Vervaldatum: Na 9 maanden

Naam: CONSENT
Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0
Beoogd gebruik: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-services te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren, aanmeldingsfraude te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: Na 19 jaar

Naam: NID
Value: 0WmuWqy111895461zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Beoogd gebruik: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdrachten. Met behulp van de cookie “onthoudt” Google uw meest ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Op deze manier krijgt u altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID om de persoonlijke instellingen van de gebruiker te verzamelen voor advertentiedoeleinden.
Vervaldatum: Na 6 maanden

Naam: DV
Value: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111895461-4
Beoogd gebruik: Zodra u het vakje “Ik ben geen robot” hebt aangevinkt, wordt deze cookie geplaatst. De cookie wordt door Google Analytics gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. DV verzamelt informatie in een anonieme vorm en wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Vervaldatum: Na 10 minuten

Opmerking: Deze lijst kan niet als volledig worden beschouwd, omdat uit ervaring is gebleken dat Google de keuze van cookies van tijd tot tijd wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Door het invoegen van reCAPTCHA worden gegevens van u naar de server van Google verzonden. Waar deze gegevens precies worden opgeslagen, maakt Google niet duidelijk, ook niet na herhaalde navraag. Zonder bevestiging van Google kan ervan worden uitgegaan dat gegevens zoals muisinteractie, verblijfsduur op de website of taalinstellingen op Europese of Amerikaanse servers van Google worden opgeslagen. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt in de regel niet samengevoegd met andere gegevens van Google uit andere Google-diensten. Als u echter tijdens het gebruik van de reCAPTCHA-plug-in op uw Google-account bent ingelogd, worden de gegevens wel samengevoegd. Hiervoor gelden de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Als u niet wilt dat er gegevens over u en uw gedrag aan Google worden doorgegeven, moet u zich volledig bij Google uitloggen en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA-software gebruikt. In principe worden gegevens automatisch aan Google doorgegeven zodra u onze website bezoekt. Om deze gegevens weer te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support via https://support.google.com/?hl=de&tid=111895461.

Dus als u onze website gebruikt, stemt u ermee in dat Google LLC en haar agenten automatisch gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wij wijzen u erop dat bij gebruik van dit instrument uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daarom niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google reCAPTCHA.

Van onze kant is er ook een legitiem belang om Google reCAPTCHA te gebruiken om onze online service te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Desalniettemin gebruiken wij Google reCAPTCHA alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt uw gegevens onder meer ook in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt zogenoemde standaardcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Standaardcontractbepalingen zijn sjablonen die door de EU-Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, ook als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Google zich ertoe het Europese niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de

De voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, die overeenkomen met de standaard contractuele bepalingen, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

U kunt iets meer te weten komen over reCAPTCHA op de webontwikkelaarspagina van Google op https://developers.google.com/recaptcha/. Google gaat hier wel dieper in op de technische ontwikkeling van reCAPTCHA, maar ook daar zult u tevergeefs zoeken naar precieze informatie over gegevensopslag en privacy-gerelateerde onderwerpen. Een goed overzicht van Google’s basisgebruik van gegevens is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf zelf op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

OpenStreetMap Privacybeleid

OpenStreetMap Privacybeleid Samenvatting

👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, inhoud van het verzoek, beperkte locatie en gebruiksgegevens. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: het IP-adres wordt na 180 dagen verwijderd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is OpenStreetMap?

Wij hebben kaartfragmenten van het online-karteringsinstrument “OpenStreetMap” op onze website geïntegreerd. Dit is een zogenaamde open source mapping, waartoe wij toegang hebben via een API (interface). Deze functie wordt aangeboden door de OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk. Door deze kaartfunctie te gebruiken, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar OpenStreetMap. In dit privacybeleid wordt uitgelegd waarom wij functies van de OpenStreetMap tool gebruiken, waar gegevens worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Het OpenStreetMap-project is gestart in 2004. Het doel van het project is en was om een vrije kaart van de wereld te maken. Gebruikers verzamelen wereldwijd gegevens over gebouwen, bossen, rivieren en wegen. In de loop der jaren is door gebruikers zelf een uitgebreide digitale kaart van de wereld gemaakt. Natuurlijk is de kaart niet volledig, maar in de meeste regio’s bevat hij veel gegevens.

Waarom gebruiken we OpenStreetMap op onze website?

Onze website moet in de eerste plaats nuttig voor u zijn. En vanuit ons standpunt is het altijd nuttig als u snel en gemakkelijk informatie kunt vinden. Enerzijds gaat het natuurlijk over onze diensten en producten, maar anderzijds moet u ook toegang hebben tot andere nuttige informatie. Daarom maken wij ook gebruik van de kaartendienst OpenStreetMap. Want op die manier kunnen wij u bijvoorbeeld precies laten zien hoe u ons bedrijf kunt vinden. De kaart wijst u de beste weg naar ons en uw reis wordt kinderspel.

Welke gegevens worden door OpenStreetMap opgeslagen?

Wanneer u een van onze websites bezoekt die OpenStreetMap aanbiedt, worden gebruikersgegevens doorgestuurd naar de dienst en daar opgeslagen. OpenStreetMap verzamelt informatie over uw interacties met de digitale kaart, uw IP-adres, gegevens over uw browser, apparaattype, besturingssysteem en op welke dag en hoe laat u de dienst hebt gebruikt. Er wordt ook traceersoftware gebruikt om de interacties van gebruikers te registreren. Het bedrijf specificeert het analyse-instrument “Piwik” in zijn eigen privacybeleid.

De verzamelde gegevens zijn vervolgens toegankelijk voor de relevante werkgroepen van de OpenStreetMap Foundation. Volgens het bedrijf worden persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere personen of bedrijven, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. De externe provider Piwik slaat uw IP-adres wel op, maar in een verkorte vorm.

De volgende cookie kan in uw browser worden geplaatst wanneer u met OpenStreetMap communiceert op onze website:

Naam: _osm_location
Value: 9.63312%7C52.41500%7C17%7CM
Beoogd gebruik: De cookie is nodig om de inhoud van OpenStreetMap te ontsluiten.
Vervaldatum: Na 10 jaar

Als u de schermvullende kaart wilt bekijken, wordt u doorgelinkt naar de website van OpenStreetMap. Daar kunnen onder meer de volgende cookies in uw browser worden opgeslagen:

Naam: _osm_totp_token
Waarde: 148253111895461-2
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om de werking van het kaartgedeelte te garanderen.
Vervaldatum: Na een uur

Naam: _osm_session
Value: 1d9bfa122e0259d5f6db4cb8ef653a1c
Beoogd gebruik: Met behulp van de cookie kan sessie-informatie (d.w.z. gebruikersgedrag) worden opgeslagen.
Vervaldatum: Na afloop van de sessie

Naam: _pk_id.1.cf09
Waarde: 4a5.1593684142.2.1593688396.1593688396111895461-9
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt door Piwik geplaatst om gebruikersgegevens zoals klikgedrag op te slaan of te meten.
Vervaldatum: Na één jaar

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De API-servers, databases en servers voor ondersteunende diensten bevinden zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en Nederland. Uw IP-adres en gebruikersinformatie die in afgekorte vorm zijn opgeslagen door de webanalysetool Piwik, worden na 180 dagen verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking ervan. U kunt de cookies die door OpenStreetMap in uw browser kunnen worden geplaatst op elk moment beheren, verwijderen of deactiveren. Dit zal echter verhinderen dat de dienst volledig functioneert. Voor elke browser werkt het beheren, verwijderen of uitschakelen van cookies net iets anders. Hieronder vindt u links naar instructies voor de meest populaire browsers:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van OpenStreetMap, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door OpenStreetMap.

Van onze kant is er ook een rechtmatig belang om OpenStreetMap te gebruiken om onze onlinedienst te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Wij gebruiken OpenStreetMap echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Als u meer wilt weten over de verwerking van gegevens door OpenStreetMap, raden wij u aan het privacybeleid van het bedrijf te lezen op https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.