Josef Haslhofer

מר הסלהופר לקה בשבץ מוחי בשנת 2016. כששמע על טיפול ב-recoveriX, הוא התקשר מיד וקבע את הפגישות שלו. הצד הימני שלו היה משותק. לאחר טיפול recoveriX, לא רק התפקודים המוטוריים של ידו הימנית השתפרו, אלא גם כף הרגל שלו.