Engelbert Schuller-Wagner – IP

המטופל סובל משיתוק לא שלם והבחין בכוח מרובע מוגבר ושליטה משופרת ברגליים בזמן הליכה לאחר אימון recoveriX. בדיקת Timeed Up and Go תיעדה ירידה בזמן מ-42.6 שניות לפני הטיפול ל-26.9 שניות לאחר הטיפול. באופן דומה, מבחן ההליכה של 10 מטרים הראה שיפור, כאשר הזמן ירד מ-18.7 שניות לפני הטיפול ל-12.7 שניות לאחר הטיפול.