Astrid Brandstaetter

recoveriX הפכה את ימיי לשווים לחיות שוב. מאז הטיפול, התפקודים המוטוריים שלי ביד ימין השתפרו מאוד. למדתי שוב לזוז ולשלוט ביד ואפילו קיבלתי בחזרה את עבודתי כמספרה. לא תיארתי לעצמי שזה יכול להיות אפשרי. היד שלי והיד שלי עכשיו שוב שייכות לגוף שלי.